Den otevřených dveří na Univerzitě obrany

SecurityGuideAktuality, Vzdělávání

Security Guide

šichni, kdo mají zájem vzdělávat se v oblasti bezpečnosti, a speciálně pak vojenství, nechť zpozorní a vyrazí do Brna. 19. ledna totiž pro veřejnost otevírá své brány Univerzita obrany.

Den otevřených dveří na této univerzitě je letos první, ale v právě probíhajícím akademickém roce jde již o třetí takovou akci. Naše jediná vojenská vysoká škola zájemcům z řad středoškolských studentů představí v areálu Kasáren v Šumavské ulici své dvě brněnské fakulty. A na co se mohou těšit?

Významnou součástí bohatého programu budou přednášky, začínající v 9:00 a v 11:30, během nichž vyučující i samotní studenti osvětlí náplň i průběh studia jak na Fakultě vojenského leadershipu, tak na sesterské Fakultě vojenských technologií. A právě její výuková a výzkumná pracoviště, včetně balistické a optické laboratoře, bude možné navštívit v celém průběhu DOD. K vidění zde budou také výsledky výzkumné a vývojové činnosti probíhající na univerzitě, k nimž se řadí i dron, oceněný na mezinárodní soutěži v Egyptě.

Security GuideNa nástupišti kasáren bude vystavena technika, k jejíž obsluze studenti Univerzity obrany po absolvování školy odcházejí. K vidění bude například spojovací technika T-815 MPS, kterou představí AKIS Lipník nad Bečvou, nebo technika elektronického boje, konkrétně mobilní širokopásmový rušič Iveco, či MPS – mobilní pracoviště sledování s anténou, jež bude prezentovat 532. prapor elektronického boje.

Pro zájemce bude připravena možnost prohlédnout si také moderní sportovní, stravovací a ubytovací zařízení, jejich služby poskytuje Univerzita obrany studentům zdarma. A vojenskou stravu budou moct návštěvníci v jídelně v Kasárnách Šumavská také zdarma ochutnat. Jak jinak než ve formě pravého vojenského guláše.

Již rozhodnutí zájemci o studium na UO budou mít možnost přímo v průběhu DOD podat přihlášku a s pracovníky Rekrutačního střediska Morava zahájit administrativní proces nutný k povolání uchazeče do služebního poměru vojáka z povolání. Stejnou příležitost budou mít i návštěvníci expozice Univerzity obrany na veletrhu Gaudeamus, který v Praze proběhne ve dnech 24. – 26. ledna na výstavišti v Praze – Letňanech.

Univerzita obrany

je státní vysoká škola se sídlem v Brně.  Vznikla k 1. září 2004 a navázala na pedagogický a materiálně technický potenciál tří bývalých vojenských vysokých škol – Vojenské akademie v Brně, Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově a Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové.

Hlavním posláním Univerzity obrany (UO) je šíření vzdělanosti, rozvoj myšlení a nezávislého vědeckého bádání v oblastech důležitých pro bezpečnost České republiky a plnění jejích spojeneckých závazků. Působnost UO je dána zaměřením vzdělávání, výchovy a přípravy vojenských profesionálů pro potřeby Armády České republiky (AČR) a vědecké činnosti ve prospěch resortu Ministerstva obrany (MO).

Univerzitu obrany tvoří tři fakulty:

  • Fakulta vojenského leadershipu
  • Fakulta vojenských technologií
  • Fakulta vojenského zdravotnictví

dva vysokoškolské ústavy:

  • Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení
  • Ústav zpravodajských studií

a dále tři centra:

  • Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií
  • Centrum jazykového vzdělávání
  • Centrum tělesné výchovy a sportu

Vzdělávací a výchovný proces na Univerzitě obrany je výrazně vojensky orientován. Studenti jsou vedeni k samostatnosti, tvořivosti, vytrvalosti, obětavosti a sebekázni. Výklad studovaných oborů lidského poznání je přednostně zaměřen na vojenské aplikace. Univerzitní vzdělání absolventů je však všestranné a umožňuje jejich široké celoživotní uplatnění ve vojenském i civilním životě.

Škola je rovněž centrem celoživotního vzdělávání. Poskytuje i neakreditované nejvyšší resortní vzdělání formou Kurzu pro vyšší důstojníky a Kurzu Generálního štábu. UO také realizuje různě zaměřené kvalifikační a rekvalifikační kurzy pro vojáky z povolání a občanské zaměstnance resortu MO. Univerzita je otevřená i civilním a zahraničním studentům.

UO má však z hlediska vzdělávacího i vědeckého působnost výrazně přesahující resort obrany i rámec ČR. Pěstuje a rozvíjí specifické obory související s bezpečností státu, s jeho obranou a s obranným průmyslem zvláště, které nejsou pěstovány na jiných vysokých školách v České republice. Posláním UO je garantování rozvoje vojenského myšlení v operační, strategické i vojensko-politické rovině a podpora vrcholového managementu resortu v těchto oblastech při řešení koncepčních úkolů v resortu MO.

UO udržuje zahraniční styky s pedagogickými a armádními institucemi vyspělých států světa, spolupráci rozvíjí zejména s vojenskými školami členských států Severoatlantické aliance. Spolupráce je zaměřena na vzdělávací aktivity, tvůrčí činnost studentů, vedení společných mezinárodních cvičení, konferencí a seminářů apod. Významnou prioritu na poli vědeckém má mezinárodní spolupráce s vědeckou a výzkumnou komunitou zemí NATO, s důrazem na vědeckou podporu cílů výstavby sil Aliance.

Současnou rektorkou (velitelkou) UO je brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D. Security Guide s ní přinesl rozhovor zde: „Ženy jsou na úrovni velení rovnoprávnými partnery mužů.“ | SecurityGuide

Zdroj: Ministerstvo obrany, Univerzita obrany, AN