Varování: NÚKIB upozorňuje na nebezpečí používání chytrých elektroměrů ze zemí s nedůvěryhodným právním prostředím

SecurityGuideAktuality, Kyberbezpečnost

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydal 30. května VAROVÁNÍ podle zákona o kybernetické bezpečnosti před hrozbami plynoucími z použití technických nebo programových prostředků sloužících k chytrému měření elektřiny tzv. smartmeteringu (tj. chytrých elektroměrů), které nepochází ze zemí s důvěryhodným právním prostředím.  Varování se týká provozovatelů distribučních soustav elektřiny, kteří jsou povinni při nákupu technologie smartmeteringu zvážit hrozbu v analýze rizik a přijmout adekvátní opatření ke snížení identifikovaného rizika v procesu výběru dodavatele technologií.

Varování se netýká soukromých osob ani jiných společností, které jsou pouhými odběrateli elektrické energie a neprovozují distribuční soustavu elektřiny. Stejně tak se varování netýká technologií, které jsou dnes v distribuční síti nasazeny, tyto technologie neumožňují realizaci negativních dopadů popsaných ve Varování a není potřeba se jich obávat.

Hrozba popsaná ve varování spočívá v použití technologie smartmeteringu nepocházející ze států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj či Severoatlantické aliance. Varování se dotýká sektoru energetiky, který je klíčový pro zajištění základních potřeb státu, ale i pro veškerá další odvětví. Naplnění hrozby, na kterou Varování upozorňuje, by mohlo způsobit zásadní narušení spolehlivého provozu přenosové soustavy. To by vyvolalo dominový efekt, který by zasáhl veškerá odvětví lidské činnosti v Česku, a to i s možným přeshraničním dopadem.

NÚKIB tuto hrozbu z hlediska pravděpodobnosti hodnotí na úrovni Vysoká, tedy hrozba je pravděpodobná až velmi pravděpodobná. V rámci přípravy Varování byli ke konzultacím přizváni zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zahraničních věcí i energetického sektoru.

K vydání tohoto Varování přistupujeme v reakci na nutnost instalace chytrých elektroměrů v rámci distribučních soustav elektřiny. Tuto povinnost ukládá distributorům evropská legislativa a v současné době je třeba zahájit nákup chytrých elektroměrů a s tím spojená zadávací řízení. Zároveň dopady realizace popsané hrozby jsou potenciálně obrovské, až na úrovni celostátního blackoutu, proto bylo nutné ze strany Úřadu na tuto hrozbu reagovat,“ říká ředitel NÚKIB Karel Řehka.

Volba důvěryhodných strategických partnerů je v kontextu současného dění na mezinárodním poli důležitější než kdy předtím. Stát tím deklaruje podporu energetickým společnostem v jejich snaze zajistit bezproblémové fungování energetického sektoru. Bezpečnost je naší jednoznačnou prioritou,“ říká ministr zahraničí Jan Lipavský.

Vítám opatření Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost k podpoře zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrizační soustavy České republiky. Tato snaha umožní energetickému sektoru opřít se při hodnocení rizik o stanovisko vydané národní autoritou,” říká Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu.

Varování NÚKIB nebereme na lehkou váhu a plně nastavená opatření podporujeme. Lépe nám to umožní chránit naši kritickou informační infrastrukturu,“ dodává Martin Zmelík, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Distribuce.

Realizace popsané hrozby by měla zásadní dopad na bezpečný provoz přenosové soustavy a zabezpečení dodávek elektrické energie. Data ze smartmeteringu budou zcela zásadní i pro provoz budoucího energetického datového centra pro novou energetiku a poskytování agregace flexibility. Jsme proto rádi, že NÚKIB jako klíčový partner ČEPS v oblasti kybernetické bezpečnosti na tuto hrozbu zareagoval,“ říká Martin Durčák, předseda představenstva ČEPS, a.s.

Celé Varování naleznete zde.

Zdroj: nukib.cz; JM