Umělá inteligence v BOZP: O novinkách v oboru informuje nová studie

SecurityGuideAktuality, Koktejl

Umělá inteligence v BOZP: O novinkách v oboru informuje nová studie

Studie REDECA představuje významný milník ve výzkumu aplikace umělé inteligence (AI) v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

Její závěry a doporučení nabízejí cenný vhled do potenciálu, který AI přináší pro zlepšení pracovních podmínek a snížení rizik v různých průmyslových sektorech. Přečtěte si, co ukázala zatím nejrozsáhlejší studie REDECA o umělé inteligenci (AI) ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práce (BOZP).

Umělá inteligence (AI) se stala jedním z nejvýznamnějších průlomů v technologickém světě současnosti. Její aplikace sahají se uplatňuje např. při zlepšování zákaznických služeb nebo automatizaci výrobních procesů, a nyní se stále více dotýká také oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). AI nabízí nové možnosti pro prevenci rizik, optimalizaci bezpečnostních protokolů a zvýšení celkové ochrany pracovníků ve výrobních podnicích.

Studie „REDECA“ představuje významný krok vpřed v integraci AI do systémů BOZP. Tato studie, prováděná předními odborníky v oboru, se zaměřuje na rozvoj a aplikaci AI v rámci prevence rizik a zajištění bezpečnosti práce. Její zjištění mohou manažerům výrobních firem, manažerům bezpečnosti práce a odborně způsobilým osobám v prevenci rizik poskytnout cenné informace o tom, jak efektivně implementovat umělou inteligenci do svých bezpečnostních strategií.

Co je REDECA?

Zkratka pro „Risk Evolution, Detection, Evaluation and Control of Accidents,“ čili česky „vývoj rizik, detekce, hodnocení a kontrola nehod.“ Představuje nový rámec, který byl vyvinut pro teoretizaci, jak lze technologie a metody umělé inteligence (AI) použít k předvídání a kontrole rizik expozice v bezprostředním pracovním prostředí pracovníka.

Rámec REDECA je založen na základní myšlence modelu tzv. švýcarského sýra (metafora používaná v oblasti řízení rizik), který je dominantním paradigmatem pro znázornění, jak dochází k incidentům způsobujícím zranění v komplexních systémech. REDECA rozšiřuje tento model o nové detaily, které jsou nezbytné pro popis, jak lze AI použít v každém kroku procesu detekce, prevence a kontroly vývoje bezpečnostních nehod. Rámec REDECA se zaměřuje na charakteristiky každého stavu, kterým projde od bezpečného stavu k nehodovému stavu, pravděpodobnosti a časové informace spojené s každým stavem a zásahy, které mohou tento proces zvrátit nebo zpomalit. Tento rámec byl použit k hodnocení 260 AI studií napříč pěti sektory (ropa a plyn, těžba, doprava, stavebnictví a zemědělství) s cílem zdůraznit současné aplikace a mezery v oblastech BOZP a AI.

KLÍČOVÉ CÍLE STUDIE:

 • Analýza současného stavu: Zhodnocení, jak jsou nástroje AI již využívány v oblasti BOZP, a identifikace případů nejlepší praxe.
 • Identifikace mezery v aplikaci AI: Určení oblastí, kde by AI mohla přinést zlepšení, ale dosud nebyla plně využita.
 • Vývoj integrovaného rámce: Navržení komplexního modelu, který by umožnil efektivní začlenění AI do systémů BOZP, s ohledem na specifika různých průmyslových odvětví.
 • Predikce a prevence rizik: Využití AI k předvídání potenciálních rizik a nebezpečí na základě analýzy dat a trendů, což by vedlo k proaktivnímu přístupu v oblasti BOZP.
 • Ověření efektivity: Provedení pilotních studií a testování navrženého rámce v reálných podmínkách, aby bylo možné ověřit jeho efektivitu a přínosy.
 • Formulace doporučení: Vytvoření sady doporučení pro manažery a odborníky v oblasti BOZP, jak mohou AI začlenit do svých procesů a zvýšit tak bezpečnost na pracovišti.

ZÁKLADNÍ KOMPONENTY RÁMCE REDECA:

 • Datová infrastruktura: Základem rámce je robustní datová infrastruktura, která umožňuje sběr, ukládání a analýzu velkých objemů dat relevantních pro BOZP. Tato infrastruktura zahrnuje jak historická data, tak real-time informace z různých zdrojů včetně senzorů a monitorovacích systémů.
 • Analytické nástroje: Rámec využívá pokročilé analytické nástroje a algoritmy strojového učení k identifikaci vzorců, které mohou naznačovat potenciální bezpečnostní rizika. Tyto nástroje jsou klíčové pro predikci a prevenci nežádoucích událostí.
 • Rozhodovací podpora: REDECA poskytuje manažerům a bezpečnostním pracovníkům rozhodovací systémy, které jim pomáhají interpretovat analýzy a přijímat informovaná rozhodnutí ohledně bezpečnostních opatření.
 • Intervenční strategie: Rámec zahrnuje vývoj a implementaci intervenčních strategií, které jsou navrženy tak, aby automaticky reagovaly na identifikovaná rizika a minimalizovaly možnost vzniku úrazů nebo jiných bezpečnostních incidentů.
 • Zpětná vazba a iterace: Důležitou součástí rámce je mechanismus pro zpětnou vazbu, který umožňuje neustálé zlepšování a aktualizaci systému na základě nově získaných dat a zkušeností.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VÝSLEDKY STUDIE:

 • Zvýšení předvídatelnosti rizik: AI umožňuje výrazně lepší predikci potenciálních rizikových situací díky schopnosti analyzovat a interpretovat velké objemy dat v reálném čase. Tato schopnost vede k proaktivnímu přístupu v BOZP, kde je možné předcházet incidentům, než k nim dojde.
 • Automatizace bezpečnostních postupů: Výzkum ukázal, že AI může efektivně automatizovat řadu bezpečnostních postupů, což snižuje lidskou chybu a zvyšuje celkovou úroveň bezpečnosti.
 • Personalizace bezpečnostních opatření: Díky AI je možné přizpůsobit bezpečnostní opatření specifickým potřebám jednotlivých pracovníků nebo pracovních skupin, což zvyšuje jejich efektivitu a přijetí ze strany zaměstnanců.
 • Zlepšení školení a vzdělávání: AI-driven simulace a tréninkové programy umožňují realističtější a interaktivnější školení BOZP, což vede k lepší připravenosti pracovníků na různé bezpečnostní scénáře.
 • Efektivnější reakce na incidenty: AI systémy mohou poskytovat rychlou a koordinovanou reakci v případě bezpečnostních incidentů, což minimalizuje jejich dopady a pomáhá v rychlé obnově normálních pracovních procesů.

VYUŽITÍ AI V OBLASTI BOZP:

 • AI ve výrobních podnicích: Studie identifikovala aplikace AI pro monitorování a analýzu pracovního prostředí ve výrobních halách, kde systémy AI mohou detekovat nejen potenciální fyzická rizika, ale také sledovat únavu a pozornost pracovníků.
 • AI ve stavebnictví: V sektoru stavebnictví může AI pomoci při analýze rizik spojených s prací ve výškách nebo při manipulaci s těžkým stavebním materiálem, a to prostřednictvím prediktivní analýzy a vizuálního rozpoznávání.
 • AI v chemickém průmyslu: V oblasti manipulace s chemikáliemi může AI přispět k lepšímu porozumění a predikci chemických reakcí, což vede k zefektivnění bezpečnostních protokolů a snížení rizika úniků a kontaminace.
 • AI v energetice: V energetickém sektoru může AI analyzovat data z různých senzorů k předvídání a prevenci rizik spojených s výrobou a distribucí energie.

Výsledky studie REDECA tak ukazují, že AI má potenciál stát se zásadním nástrojem pro zvyšování bezpečnosti na pracovišti napříč různými průmyslovými sektory. Implementace AI do BOZP systémů může vést k výraznému snížení počtu pracovních úrazů a zlepšení pracovních podmínek, což přináší pozitivní dopady jak pro jednotlivce, tak pro celé organizace.

Zdroj: www.bezpecnostprace.info, AN