Pracovní úrazy – kde je to nejhorší a kde jste v bezpečí? Analýza roku 2022 a let předcházejících…

SecurityGuideAktuality, Bezpečnost pro širokou veřejnost

Pracovní úrazy securityguide.cz

Pracovní úrazy jsou nepříjemnou, ale realistickou součástí života. Věděli jste ale přesná čísla? Navzdory tomu, co někdy můžeme číst v médiích, skutečnost není tak děsivá. Úrazy typu „smrtelné zranění strojem,“ patří mezi ojedinělé incidenty. Nejvíce se zraňuje a umírá v dopravě…

 Počet smrtelných pracovních úrazů v roce 2022 byl stejný jako v roce předcházejícím a dosáhl celkového počtu 87 případů. Rozdílný byl počet událostí, kdy v roce 2022 jich bylo 86, tedy o 3 víc než v roce 2021. Rozložení do odvětví se značně lišilo. Zatímco odvětví Velkoobchod, maloobchod, opravy motorových vozidel (G.) vykázalo o 5 případů více, Doprava a skladování (H.) o 5 méně. Ve Stavebnictví (F.) došlo ke značnému poklesu počtu případů (o 14), naproti tomu v Zemědělství, lesnictví a rybářství (A.) k nárůstu o 7 případů a v Těžbě a dobývání (B.) o 5 případů. Zpracovatelský průmysl vykázal pouhých 9 případů (pokles o 4 případy), tedy nejméně za posledních minimálně 20 let.

V prvních deseti letech existence České republiky (1993–2002) tento počet činil 200–296 případů za rok (průměrně 250). V dalších čtrnácti letech (2003–2016) se již počet dostal pod hranici 200 případů a činil 103−199 případů za rok (průměrně 142). V roce 2017 se tak poprvé v historii dostal počet pod hranici 100 případů za rok a v roce 2019 se tento rekord zopakoval se shodným počtem případů (94). V roce 2021 a 2022 tento pokles dále pokračoval a bylo tak zaznamenáno historické minimum. Průměrný počet případů za posledních pět let činil 99. Největší podíl na smrtelných pracovních úrazech v roce 2022 měly již tradičně dopravní nehody na pozemních komunikacích (silnice, kolejiště). Při 21 událostech se smrtelně zranilo 22 zaměstnanců. Z toho se jednalo o pád z vagonu za jízdy a střet vlaku s vlakem. V roce 2009 došlo k meziročnímu snížení počtu všech usmrcených osob při dopravních nehodách na pozemních komunikacích v ČR pod hodnotu 1000 (901 případů). Tento trend dále pokračoval až do roku 2013 (654 usmrcených osob). Tím došlo i ke snížení počtu takto vzniklých smrtelných pracovních úrazů (32 případů, tj. 4,9 %). V letech 2016 a 2017 počet usmrcených osob při dopravních nehodách opět klesl až na hodnotu 577. Další pokles byl zaznamenán v roce 2020 na 518 osob, v roce 2021 to bylo 532 osob. Rok 2022 uvádí zatím jen předběžný údaj (454 osob).

Pozemní vozidla a ostatní dopravní prostředky se jako zdroje úrazu podílely na vzniku pracovních úrazů s pracovní neschopností nad tři dny jen 3,2 %, na závažných již 13,9 % a na smrtelných dokonce 27,6 %. Znamená to, že čím byly v pracovní úrazovosti škody na zdraví vážnější, tím se na tom více podílely dopravní nehody. Z policejních statistik vyplývá, že pozemní komunikace v ČR jsou stále nebezpečný prostor, jeden z nejhorších v Evropě. Nejvíce smrtelných pracovních úrazů při autonehodách se událo v odvětví Velkoobchod, maloobchod; opravy motorových vozidel (G.), a to 7 havárií vozidla a 1 sražení chodce. Automobily nákladní a osobní se jako zdroj úrazu podílely zhruba stejným dílem.

Dalším velmi častým druhem nehody byly pády na osobu (předmětu, břemene, stroje a stromu) a pády osob (z výšky, do hloubky, ze střechy apod.). Tyto případy dohromady se na celkovém počtu smrtelných pracovních úrazů podílely 39 % (34 případů).

Smrtelné pracovní úrazy byly rozloženy téměř do všech odvětví a v rámci odvětví jejich vznik často souvisel především s prováděnými činnostmi, které zase souvisely se zaměstnáním zraněného zaměstnance. Nelze se proto omezit jen na rozdělení případů podle odvětví podniků, ale i na odvětví událostí, které se často liší, dále na činnosti a zaměstnání zraněného zaměstnance.

Nejčastější příčinou bylo používání nebezpečných postupů a způsobů práce zaměstnancem, včetně jednání bez oprávnění, proti zákazu a prodlévání v nebezpečném prostoru, celkem ve 21 případech. Smrtelná pracovní úrazovost v roce 2022 zaznamenala 1 událost, při níž zemřeli dva zaměstnanci (autonehoda). V roce 2016 nebyl zaznamenán hromadný případ žádný. Ženy utrpěly pět smrtelných pracovních úrazů, z toho při autonehodě žádný.

Zdroj: bozpinfo.cz ; AN