Vyváženost kvality a ceny je při výběru soukromé bezpečnostní společnosti klíčová

SecurityGuideSoukromé bezpečnostní služby

Soukromé bezpečnostní služby jsou nedílnou součástí systému vnitřní bezpečnosti každého státu v EU. Podílejí se na ostraze vysoce citlivých míst, jako jsou letiště nebo jaderné elektrárny. Lz Odhaduje se, že 40-45% trhu soukromých bezpečnostních služeb tvoří klienti z veřejného sektoru, tedy i státního. Poptávající se ocitají v situaci, kdy si mohou poskytovatele bezpečnostních služeb sami vybrat. Toho nejlepšího ovšem identifikuje mnoho aspektů souvisejících s typem požadovaných služeb, rozhodují i dosavadní zkušenosti s nákupem soukromých bezpečnostních služeb a také finanční prostředky poptávajícího. Výběr by měl vždy představovat nejlepší rovnováhu mezi kvalitou a cenou. Otázka však je, jestli se tak děje.

Nejlepší rovnováha mezi cenou a kvalitou, nebo také optimální kvalita za optimální cenu. Na první pohled zcela „jasná“ myšlenka. V oblasti bezpečnostních služeb ale zvláště důležitá. Je to totiž velmi specifický sektor, který v důsledku rozhodnutí poptávajícího ovlivňuje bezpečnost klientů nebo i občanů ve veřejném sektoru.

Proč je pro Vás kvalita soukromých bezpečnostních služeb důležitá?

Počet bezpečnostních problémů roste. Veřejné služby proto často delegují část práce na soukromé společnosti a standardy utvářející se prostřednictvím výběrových řízení, jsou z hlediska zaplacené ceny stanovené kupujícími. Tato situace má významný dopad na pracovní podmínky, platy a v důsledku toho i na kvalitu odvedené práce. Uzavírání smluv s uplatněním principu nejnižší ceny vede k postupnému snižování standardů kvality.

Členové CoESS a UNI-Europa (mezinárodních, evrpoských asociací bezpečnostních služeb) ukazují, že v Evropské unii ve výběrových řízeních na soukromé bezpečnostní služby roste tlak na cenu služeb a mnohdy se prosazuje neférová, tedy hluboce podnákladová cena.

To je obzvláště alarmující v oblastech vyžadujících úzkou specializaci nebo v citlivých oblastech, které dříve zajišťoval zmiňovaný veřejný sektor. Lidé, kteří vykonávají tuto práci, musí být školení, případně zkušení, což samozřejmě zvyšuje náklady.

Rizika neustálého tlaku na snižování ceny musíme vnímat v kontextu toho, co od dané služby požadujeme. Je to naše vlastní zabezpečení, naší organizace, společnosti. Zároveň zvažujme náklady na soudní spory v důsledku selhání dodavatele, protože pokud nabídku posuzujeme pouze podle ceny, nedodržení smlouvy ze strany dodavatele je velkým rizikem. Pokud Vám jde o dobrou kvalitu, nakonec bude situace výhodná pro všechny strany.

Kvalita v oblasti zabezpečení není kompatibilní s nejnižší cenou. Naopak, pokud chceme přenést odpovědnost na soukromou bezpečnostní agenturu, musíme vnímat její investice do zaměstnanců, nástrojů, vybavení či postupů.

Jaké jsou osvědčené postupy výběrového řízení pro soukromé zabezpečení?

Některé běžně používané postupy při výběrových řízeních mohou mít negativní vliv na úroveň poskytovaných služeb v oblasti security.

Zkušenosti ukazují, že někteří uchazeči, kteří vyhrají zakázku i díky nízko nabídnuté ceně, nemají schopnost splnit podmínky, za nichž je zakázka postavena.

V rámci manuálu, který vytvořily CoESS a UNI-Europa k příležitosti nákupu kvalitních soukromých bezpečnostních služeb, je proto zadávajícím výběrového řízení doporučeno provést audit vybraného uchazeče před i po zadání zakázky. Auditem se myslí kontrola, zda splňují všechny podmínky, jestli mají nezbytnou infrastrukturu, úplný soulad s příslušnými právními předpisy, dodržují se kolektivní smlouvy, placení daní a sociálního zabezpečení, zda jsou splněny technické specifikace atd. Audit se navíc stává stále důležitějším v případech, kdy existuje riziko nedodržení zákonných ustanovení.

Uchazeči o plnění soukromých bezpečnostních služeb jsou, vzhledem k povaze poskytovaných služeb, Vaši partneři. Je důležité je tak vnímat namísto preferování nesprávně stanovené ceny nabídky.

Jak poznáte kvalitu služeb?

Jak jsme již zmínili, kvalita služeb se sestává z delší řady parametrů. Týká se zkušeností zaměstnanců, poskytnutého školení, podmínek pro práci zaměstnanců v dané společnosti, interní kontroly kvality, genderově rovných podmínek nebo ohodnocení zaměstnanců a jejich možnost se někam odvolat. Zvážit je nutné etiku, samotnou filozofii společnosti.

Více podrobností najdete ve zmiňovaném manuálu zde.

Zdroj: coess.org