Boj proti totalitě velkých technologií: část 3

SecurityGuideAktuality, Bezpečnost pro širokou veřejnost, Kyberbezpečnost

Boj proti totalitě velkých technologií: Jak na to

V minulých dvou dílech jsme vám přinesli americkou analýzu o neblahém vlivu velkých technologií na společnost, a zvláště pak na tradiční a konzervativní hodnoty. Jaká jsou východiska z této situace a zdali vůbec existuje řešení, o tom si můžete přečíst v této poslední části…

Odpověď na problém velkých technologií spočívá v řešeních, která podporují lidský rozvoj a zabraňují porušování jejich přirozených práv, jako je svoboda projevu, a to i soukromými subjekty. Vlády nejsou jedinými subjekty, které mohou zasahovat do osobních svobod Američanů.

Soukromé  monopolní společnosti by měly být pohnány k odpovědnosti, pokud tyto svobody porušují v takové míře, jako je právě v uplynulém roce porušily společnosti Big Tech. Tyto společnosti nejsou nedotknutelné: suverénní občané Spojených států neexistují přeci  proto, aby sloužili ekonomice nebo maximalizovali hrubý domácí produkt. Doporučená nápravná opatření by měla tuto pravdu uznat a odrážet naléhavou potřebu chránit přirozená práva Američanů před zneužíváním plynoucím z konsolidace moci – ať už vlády, nebo soukromých korporací nebo jich společně .

Američtí politici a představitelé by se ve své podstatě měli postavit velkým technologiím jako síle, která je pro zdravou politiku výjmečně škodlivá. Kongres by se měl zaměřit na oblasti, v nichž současné antimonopolní zákony a jejich vymáhání nestačí k řešení protisoutěžního chování a poškozování uživatelů ze strany Big Tech společností. To by mělo zahrnovat vyšetřování jejich postupů v oblasti reklamních technologií, zavedení odpovědnosti výkonných pracovníků za nesprávné uplatňování určených zásad a povinnou transparentnost a ochranu osobních údajů.

Návrhy na vyvození odpovědnosti velkých technologických společností by měly umožnit občanům napravit nerovnováhu mezi těmito společnostmi a jejich uživateli. Návrhy se musí  zaměřit  na to, jak velké technologické společnosti využívají svého rozsahu a dosahu ke zneužívání údajů uživatelů, a zavést mnohem přísnější dohled nad těmito subjekty.

Pokud jde o nerovnováhu mezi společnostmi a uživateli, velké technologické společnosti omezují výběr, prokazují protisoutěžní chování a zneužívají spotřebitele. Společnosti jako Amazon a Google například vyhodnocují digitální chování svých zákazníků a následně využívají jejich specifické digitální otisky k mikrotargetování svých uživatelů nebo k poskytování reklam a informací na míru uživateli na základě tohoto otisku. Velké technologické společnosti přitom často upřednostňují své vlastní produkty před produkty konkurence, v tichosti prodávají tyto informace inzerentům a využívají je k maximalizaci zapojení uživatelů a návykovosti vlastností svých platforem. Navrhovaná řešení se těmto praktikám brání a řeší zneužívání amerického spotřebitele. Nápravná opatření, jako je omezení shromažďování, uchovávání a sdílení údajů o zákaznících, mohou rovněž pomoci spotřebiteli tím, že zvýší ochranu soukromí jednotlivce a sníží pravděpodobnost zneužívání údajů.

Pokud jde o rozsah a dosah, velké technologické společnosti na konci devadesátých let a počátkem roku 2000 vzkvétaly. Upevnily si výhodu prvního hráče v technickém smyslu – například tím, že po desetiletí hromadily údaje, zdokonalovaly své algoritmy a vytvářely síťové efekty, aby vylepšily produkty, které dnes Američané používají. Změny ve stávajících právních předpisech nebo nové návrhy by neměly tyto technické výhody (které se v některých případech po jejich počátečním získání s pomocí vlády ještě prohloubily) upevňovat a posilovat na trhu hrstku společností na úkor jejich konkurentů.

Místo toho by reformy měly být přijímány s vědomím, že změny v legislativě nebudou mít stejný dopad na nové účastníky trhu nebo menší společnosti jako na velké technologické společnosti. Proto by se mělo rozlišovat mezi velkými technologickými společnostmi a jejich méně zavedenými konkurenty.

Následující doporučení navíc vytvářejí kontrast mezi velkými technologickými společnostmi, které aktivně a záměrně utvářejí veřejný prostor jako hlavní zprostředkovatelé informací, a ostatními technologickými společnostmi, které zatím neovlivňují diskurz politickým a kulturním způsobem, jak bylo ukázáno v předchozích částech této zprávy.

Následující doporučení byla formulována s ohledem na velké technologické společnosti a jejich mimořádné schopnosti a ochotu ovlivňovat veřejné dění, pokud nejsou výslovně uvedena. Například doporučení týkající se reformy § 230 se vztahuje na všechny „interaktivní počítačové služby” ohraničené zákonem o slušnosti v komunikacích z roku 1996 a návrh antimonopolní reformy se vztahuje pouze na hrstku technologických společností definovaných selektivnějším prahem příjmů a uživatelů, jak je uvedeno níže.

Jak se uvádí v celém tomto dokumentu, problém velkých technologických firem představuje vážnou hrozbu, která vyžaduje rázná opatření. Tato doporučení by měla být vnímána jako úzce a specificky aplikovaná na technologické společnosti, nikoli jako podpora širšího ekonomického zásahu. S těmito výchozími body by měly být právní předpisy napsány co nejpřísněji, aby se zabránilo jejich bezmyšlenkovitému uplatňování na jiná odvětví a aby se minimalizovaly jakékoli nezamýšlené důsledky, které by přetvořily ekonomiku. Uvědomujeme si, že s tímto přístupem budou spojeny náklady a rizika, ale vzhledem k důsledkům nečinnosti je to nezbytné a účelné.

Jak by reforma měla vypadat?

Několik z následujících reformních doporučení lze uplatnit současně. Každý z těchto přístupů má potenciální výhody i nevýhody – žádný z nich není všelékem. Souhrnným efektem by však mělo být mnohem větší zkoumání, tlak a dohled nad velkými technologickými společnostmi. Velké technologické společnosti se ukázaly jako nezodpovědní správci své moci navíc posílené vládou. Jejich vztah k americkému lidu by měl být proto přehodnocen.

Co by měl Kongres spolu s příslušnými federálními agenturami udělat:

 • Zajistit prosazování antimonopolních zákonů a v případě potřeby reformovat nebo modernizovat antimonopolní zákony.
 • Urychlit prosazování stávajících antimonopolních zákonů prostřednictvím kontroly fúzí velkých technologických firem – minulých, současných i budoucích – a protisoutěžního chování ze strany ministerstva spravedlnosti a/nebo Federální obchodní komise (FTC).
 • Zahájit a urychlit „agresivní“ antimonopolní vyšetřování (například prostřednictvím dohledu výborů a příslušných federálních agentur), aby se zajistilo, že velké technologické společnosti nevyužívají legitimní oligopolní sílu na jednom trhu k získání nekalé výhody na jiném trhu. Na širší úrovni by tato vyšetřování měla rovněž ověřit, zda se velké technologické společnosti nepodílejí svým jednáním na dalších nezákonných akcích spojených s jejich monopolem..
 • V případě velkých technologických platforem, které využívají své dominantní postavení na trhu k utváření veřejného prostoru, zakázat těmto platformám upřednostňovat své vlastní produkty nebo kombinovat „nákupní” stranu trhu s „prodejní” (například reklamní praktiky společnosti Google nebo dokonce permutace tohoto chování napříč trhy, jako je vytváření protisoutěžní vazby mezi společností Google a jejím operačním systémem, obchodem s aplikacemi a vyhledávací aplikací).Mezi společnosti, na které se tato kontrola široce vztahuje, patří Alphabet, Amazon, Apple, Meta a Microsoft.
 • Zajistit, aby antimonopolní úřady měly potřebné zdroje pro řádné a účinné vyšetřování fúzí velkých technologických firem.
 • Zahájit agresivní antimonopolní vyšetřování s cílem zjistit, zda se velké technologické společnosti nedomlouvají na moderování obsahu a diskriminaci legitimních názorových projevů.
 • Vypracovat argumenty, že omezení přístupu k legitimním politickým projevům a zneužívání údajů uživatelů představuje poškozování spotřebitelů.
 • Objasnit, že standard „blahobytu“ spotřebitelů, který by měl být kodifikován v zákoně, se vztahuje i na trhy s nulovou cenou, které sestávají z „bezplatných” služeb ve smyslu poplatků za používání platforem sociálních médií, vyhledávacích funkcí atd. Objasnit všem zúčastněným stranám (zákonodárcům, soudům atd.), že antimonopolní právo musí být uplatňováno na velké technologické firmy, které často využívají a skrývají se za praktiky nulových cen, což používají  jako ospravedlnění pro své chování, které by jinak bylo omezeno řádným uplatňováním stávajících antimonopolních pravidel.
 • Nasměrovat a poskytnout potřebné finanční prostředky Úřadu pro vládní odpovědnost, aby provedl komplexní studii federálních politik, které poskytují zvláštní zacházení velkým technologickým firmám (například prostřednictvím dotací a regulací).
 • Tento seznam pečlivě přezkoumat a odstranit zvýhodněné zacházení. Daňoví poplatníci by neměli dotovat velké technologické firmy a tvůrci politik by jim neměli poskytovat zvláštní výhody.
 • Pokud prosazování stávajících antimonopolních zákonů dostatečně neřeší zneužívání dominantního postavení na trhu, obchodní praktiky a poškozování spotřebitelů ze strany Big Tech, pak reformujte nebo modernizujte antimonopolní zákony, aby bylo možné s tímto zneužíváním účinněji bojovat.
 • Prověřit model reklamních technologií velkých technologických společností.
 • Podpořit FTC, aby vyšetřila nekalé a zneužívající shromažďování, ukládání a sdílení dat, nadměrný online dohled a protisoutěžní praktiky v oblasti digitální reklamy, jako jsou ty výše uvedené.
 • Přísně omezit současné praktiky mikrotargetingu, které zneužívají soukromí uživatelů. Společnosti mohou například shromažďovat obecné informace o spotřebitelích pod určitou hranicí identifikovatelných údajů, ale biometrické údaje by měly být klasifikovány jako „citlivé údaje” a měla by jim být poskytnuta další ochrana soukromí a přísná opatření, včetně přísných časových omezení uchovávání údajů, sdílení údajů třetími stranami a zákazu neomezeného uchovávání údajů. Vždy by měly být podporovány technologie zachovávající soukromí.

Odpovědnost výkonných pracovníků

 • Uvalit odpovědnost na generální ředitele, vedoucí pracovníky a viceprezidenty velkých technologických firem za obchodní podvody a porušení smlouvy, a to buď prostřednictvím federálních nebo státních orgánů, nebo prostřednictvím soukromoprávních žalob.
 • Pokud se vedoucí pracovníci velkých technologických společností dopustí úmyslného, závažného pochybení s cílem podvést veřejnost, mělo by být na stole případné trestní stíhání. Například digitální platformy jako Facebook a Google původně tvrdily, že jsou neutrálními zprostředkovateli informací, a § 230 toto tvrzení zakotvil a umožnil těmto společnostem pod touto záštitou získávat uživatele a technické výhody. Nyní tyto společnosti toto tvrzení nedodržují, protože se nepřiměřeně zaměřují na jednu skupinu svých uživatelů, a dokonce spolupracují na potlačení konkurence, která s těmito uživateli sympatizuje, jako v případě společnosti Parler.
 • Další kroky mohou zahrnovat výpovědi a předvolání v rámci dohledu nebo občanskoprávních sporů za účelem prošetření nedůsledného uplatňování jejich komunitních norem.
 • Uvalit osobní odpovědnost na správní rady a vedení za porušení zveřejněných informací. Pokud se platforma chová podle vzoru nebo praxe, kdy zkresluje to, co sdělila o tom, že je platformou neutrální z hlediska názorů, o procesu odstraňování obsahu nebo uživatelů, o zásadách moderování obsahu, o dalších komunitních standardech a o dalších zásadách uvedených v těchto doporučeních, pak by představenstvo a vedení firmy mohlo nést osobní odpovědnost. Každá z těchto osob by měla podepsat osobní prohlášení potvrzující názorovou neutralitu firmy (pokud firma tvrdí, že je názorově neutrální) a závazek dodržovat veřejně a jasně stanovené postupy firmy.

Reforma § 230.

 • Zrušení imunity, pokud technologické společnosti cenzurují obsah na základě politických a jiných názorů chráněných ústavou (s jasně stanovenými výjimkami pro konkrétní obsah, jak je uvedeno níže). Velké technologické společnosti by neměly být chráněny před žalobami z titulu odpovědnosti, pokud v takových případech vystupují jako vydavatelé a mění nebo omezují obsah na základě politického názoru, asociace nebo pohledu.
 • Objasnit, že používání algoritmů k moderování projevů neomlouvá nevhodné moderátorské praktiky firmy.
 • Kromě vyjasnění toho, jaké projevy mohou být (a mají být) moderovány podle § 230, by tvůrci politiky měli výslovně uvést konkrétní příklady toho, na co se zákon z roku 1996 nevztahuje, jako jsou omezení založená na názorovém stanovisku ve všech jeho formách (například “dezinformační” tvrzení). Pokud firmy moderují obsah na základě těchto kritérií, neměla by jim být poskytnuta ochrana odpovědnosti podle oddílu 230 a neměly by být považovány za “názorově neutrální”.
 • Odstranit ochranu podle paragrafu 230, pokud firma podsouvá uživatelům určitý obsah nebo jinak zvýhodňuje či znevýhodňuje projevy na základě názoru (například štítky nebo varování u některých projevů).
 • Umožnit americkým občanům, aby prostřednictvím soudního systému hnali technologické společnosti k odpovědnosti za nedůsledné uplatňování zásad.
 • Prozkoumejte nesrovnalosti mezi inzerovanými prohlášeními o poslání, podmínkami služby a politikami velkých technologických společností a jejich prováděním jako možné případy podvodu a/nebo porušení smlouvy. Pokud společnosti tvrdí, že jsou pro svobodu projevu a jednají politicky neutrálně, měly by to dokázat. V opačném případě by je veřejnost měla hnát k odpovědnosti.

Transparentnost na prvním místě

Společnosti Big Tech se příliš často schovávají za své algoritmy, aby ospravedlnily cenzuru.

Přitom programátoři a další zaměstnanci diktují návrh a implementaci těchto algoritmů. Uživatelé mají právo na informace o této hlavní složce produktu, který používají.

Vlastnický návrh jednotlivých algoritmů společností se liší od požadavků na podávání zpráv o tom, jak jejich algoritmy fungují a jak ovlivňují uživatele. Pokud nedojde ke změně chování, mohla by být opatření v oblasti transparentnosti, která zahrnují náhled do návrhu algoritmů, předmětem diskuse.

Zprávy o transparentnosti by měly zahrnovat podrobné posouzení dopadu fungování a vlivu algoritmů těchto společností na uživatele, včetně podrobností o dopadu jakýchkoli ad hoc změn v rámci vykazovaných období.

Zavést právní předpisy, které by vyžadovaly, aby platformy zveřejňovaly, jak jejich algoritmy řadí vyhledávání, a aby spotřebitelům poskytly možnost získat nefiltrované výsledky vyhledávání. To lze provádět postupně. Pokud se společnosti rozhodnou raději nést pokuty, než aby se podřídily vynucování ze strany FTC, mohou být oprávněná agresivnější opatření v oblasti transparentnosti, jako je například nahlédnutí do návrhu algoritmů.

Pokud by se Kongres rozhodl prozkoumat toto přísné opatření, bylo by třeba zvážit dvě otázky: důsledky nuceného zveřejnění informací, které jsou předmětem vlastnictví, pro soukromé vlastnictví a důsledky zveřejnění těchto informací pro národní bezpečnost (například vystavení jakékoli potenciální komparativní výhody, kterou algoritmy navržené v USA nabízejí, snadnému přístupu protivníků). 

 • Požadovat transparentnost dopadů algoritmů prostřednictvím čtvrtletních zpráv o transparentnosti pro FTC s veřejnou dostupností.
 • Pokud jde o vymáhání práva, FTC a podobné vládní agentury existují proto, aby vymáhaly právo. Tyto organizace mohou řešit politickou diskriminaci a bránit jí, aniž by rozšiřovaly rozsah svých pravomocí v jiných odvětvích mimo oblast velkých technologií.
 • Společnosti by měly FTC podávat zprávy o metodice a rozhodnutích o úpravě obsahu s veřejnou dostupností. Například některé technologické společnosti zveřejňují čtvrtletní veřejné zprávy o prosazování svých komunitních standardů. Tyto zprávy by měly být podrobnější a měly by zahrnovat rozhodnutí o moderaci obsahu, postupy, chování a hodnocení dopadů související se svobodou projevu.
 • Ostatní velké technologické společnosti by měly následovat jejich příkladu. Vzhledem k tomu, že Bidenův Bílý dům přiznává své spolčení s velkými technologickými společnostmi při kontrole a odstraňování obsahu, je to dobrý výchozí bod, z něhož lze takové praktiky odhalit.
 • Pokud se provozovatelům sociálních médií nepodaří zvýšit transparentnost svých algoritmů a praktik, je nasnadě zvážit jejich regulaci tím, že se na ně uplatní antidiskriminační zákony.
 • Platformy by měly poskytovat uživatelsky přívětivé informace, které popisují jednoduché a jasné postupy, jak odstraňují uživatele a obsah, jak mohou uživatelé napadnout a odvolat se proti opatřením k odstranění a jak firmy moderují obsah. Pokud firmy nedodržují své vlastní uvedené a jasné postupy, mělo by to usnadnit práci jak státním a federálním donucovacím orgánům, tak jednotlivcům, kteří žalují přímo firmy. Firmy by se mohly zaměřit na konkrétní typy obsahu (například platforma zaměřená na problematiku vzdělávání), aniž by porušovaly „názorovou neutralitu”, pokud budou v rámci obsahu, který pokrývají, názorově neutrální.
 • Vyžadovat transparentnost údajů prostřednictvím čtvrtletních zpráv o transparentnosti pro FTC s prvkem veřejné dostupnosti.
 • Stejně jako v případě pravdivého poskytování úvěrů by měl Kongres vyžadovat pravdivé používání údajů prostřednictvím vynucování ze strany FTC.
 • Stejně jako velké společnosti vydávající kreditní karty musí nyní poskytovat informace o jednotlivých řádcích nebo restaurace a potravinářské výrobky musí vykazovat kalorie, měly by tak činit i velké technologické společnosti, pokud jde o údaje amerických uživatelů. Společnosti by měly používat srozumitelný jazyk a informovat spotřebitele o tom, co se s jejich údaji děje.

Pokud se výše navrhovaná řešení ukážou jako neúčinná, měly by mít společnosti Big Tech povinnost poskytnout výzkumným pracovníkům přístup k údajům třetích stran, aby mohli provádět externí hodnocení dopadů algoritmizace, moderování obsahu a snah o transparentnost údajů, namísto toho, aby tak činily na dobrovolné bázi.

Politický aspekt

Kongres a/nebo Federální volební komise (FEC) by měly vyjasnit, že povolení přístupu k jednomu politickému kandidátovi nebo straně, ale ne k jinému kandidátovi nebo straně, bude považováno za nepeněžitý příspěvek na volební kampaň, který podléhá ohlašovací povinnosti.

Následně by měly být technologické společnosti povinny vykazovat potlačování politických kandidátů jako věcné příspěvky na kampaně přímo Kongresu nebo FEC se složkou veřejné dostupnosti.

Je třeba také vyžadovat, aby technologické společnosti formulovaly očekávání odpovědnosti, transparentnosti a spravedlivého zacházení se všemi uživateli. To může zahrnovat např:

 • Platformy, které uživatelům poskytnou jasné podmínky používání, nestranné uplatňování veřejných komunitních standardů a transparentnost postupů moderování obsahu.
 • Okamžité upozornění uživatelů, pokud jejich obsah porušuje podmínky nebo zásady společnosti, jasné uvedení, které podmínky nebo zásady byly porušeny, a nabídka skutečných opravných prostředků, jejichž prostřednictvím se lze proti porušení odvolat.
 • Přijmout právní předpisy o ochraně osobních údajů: Zavedení federálního rámce ochrany údajů s odpovídajícími standardy a dohledem nad tím, jak federální vláda a komerční subjekty shromažďují, uchovávají a sdílejí údaje amerických uživatelů.
 • Spotřebitelé se musí souhlasně přihlásit do jakéhokoli systému, který umožňuje sdílení jejich údajů s jakoukoli třetí stranou (s možnými výjimkami pro orgány činné v trestním řízení a národní bezpečnosti).
 • Zakázat vládě, aby využívala platformy sociálních médií jako své agenty k potlačování projevu.
 • Omezit vládní aktéry v jejich vládním postavení, aby tlačili na platformu sociálních médií, aby odstranila obsah nebo odstranila uživatele za legitimní projev chráněný prvním dodatkem. Vládní aktéři, kteří takové kroky podniknou, by neměli získat žádný druh vládní imunity.
 • Zavést náklady za vazby na Čínu a další nepřátelské země: Velké technologické společnosti aktivně pomáhají Číně rozvíjet své technologie a jejich využívání. Dohoda společnosti Apple s ČKS v hodnotě 275 miliard dolarů z roku 2016 na podporu „rozvoje” Číny, dohoda společnosti Amazon s propagandistickou odnoží čínské komunistické strany (ČKS), vyhovění nátlaku společnosti Microsoft spojeného s ČKS na stažení obsahu v Bingu, souhlas společnosti Zoom s nařízením ČKS o přerušení služeb s cílem umlčet aktivistu za lidská práva, vztah společnosti TikTok s ČKS, a další příklady, které by bylo možné uvést, by byly podle těchto doporučení zakázány nebo by podléhaly odstrašení. Řešení protisoutěžního chování velkých technologických gigantů by navíc v dlouhodobém horizontu přineslo hlubší základnu, z níž by jejich konkurenti mohli posílit naši ekonomiku a národní bezpečnost. Menší podniky, které dnes vznikají – pokud dostanou šanci soutěžit a uspět – se mohou rozvíjet při plném uvědomění si čínské výzvy.
 • Ministerstvo spravedlnosti by mělo zjistit, zda velké technologické společnosti, z nichž téměř všechny působí v zemích po celém světě (včetně zemí s endemickou korupcí), přísně dodržují zákon o zahraničních korupčních praktikách.
 • V dlouhodobém horizontu by Kongres a příslušné federální úřady měly přijmout opatření, která zakážou společnostem z oblasti velkých technologií vstupovat do společných podniků v oblasti vývoje nebo zavádění technologií se společnostmi, které jsou přímo napojeny na Čínu nebo jsou jí zavázány.

Pokud je to možné, měly by velké technologické společnosti a všechny americké technologické společnosti navrhnout ochranu soukromí již v počátečních fázích vývoje technologií a upřednostnit výzkum a vývoj technologií zachovávajících soukromí, jakož i mechanismů a protokolů, které upřednostňují kontrolu uživatelů. To pomůže zabránit zneužívání soukromí poté, co budou digitální nástroje nasazeny u obyvatelstva.

Vedení velkých technologických společností se musí pevně zavázat k realizaci snah o kontrolu uživatelů, jako je používání algoritmů třetích stran, a ne je pouze naznačovat před Kongresem.

Velké technologické společnosti by také měly agresivně prosazovat požadavky na věk pro používání svých platforem a rozšířit a posílit rodičovskou kontrolu pro uživatele mladší 18 let. Pokud velké technologické společnosti po uplynutí tříletého období neposkytnou uživatelům v těchto oblastech významné záruky, měl by to udělat Kongres.

Zakladatelé technologických společností by měli ve svých počátečních obchodních modelech zohlednit celý digitální stack, aby se vyhnuli stažení služeb střední úrovně nebo základních služeb (jako se to stalo v případě Amazon Web Services a Parler).

Je nezbytné, aby reakce na potlačování konzervativních projevů na platformách velkých technologických společností zahrnovala diverzifikované iniciativy, které zajistí ochranu před zranitelností na každé digitální vrstvě, od aplikací přes cloudové hostingové služby až po poskytovatele internetových služeb.

Co by měli udělat státní zákonodárci, vedoucí pracovníci a generální prokurátoři

 • Pokračovat v boji proti cenzuře a praktikám velkých technologických společností prostřednictvím státních legislativních opatření s cílem dosáhnout odpovědnosti, transparentnosti a spravedlivého zacházení se všemi uživateli.
 • Vypracovat nové přístupy k politickým řešením, které se opírají o základní principy federalismu, aby se zajistilo, že rozhodnutí a pravomoci k řešení těchto otázek budou existovat na státní a místní úrovni, kdykoli to bude možné.
 • Svázat ochranu svobody projevu s finančními pobídkami velkých technologických společností: Například Senát státu Iowa přijal v březnu 2021 zákon, který vázal akty cenzury, deplatformingu a další omezení projevu ze strany technologických společností na daňové pobídky nabízené státem. Teoreticky by tento návrh zákona zabránil společnostem jako Amazon a Facebook získat daňové úlevy na výstavbu skladu nebo datového centra v Iowě, pokud by se dopouštěly praktik zakázaných touto legislativou, jako je cenzura ústavně chráněného projevu nebo bránění nákupu chráněných publikací online.
 • Určit způsoby, jakými lze státní zákony, jejich vymáhání a soukromá práva na žalobu podle státního práva využít k řešení klamavých obchodních praktik, zkreslování informací a dalších možných důvodů k žalobě proti velkým technologickým firmám.
 • Nasměrovat a poskytnout potřebné finanční prostředky příslušnému nezávislému subjektu v rámci státu, aby provedl komplexní studii státních a místních politik, které poskytují zvláštní zacházení s firmami z oblasti velkých technologií (například prostřednictvím dotací a regulací). Tvůrci politik by pak měli tento seznam pečlivě přezkoumat a v případě potřeby preferenční zacházení odstranit. Daňoví poplatníci by neměli dotovat velké technologické firmy a tvůrci politik by jim neměli pomáhat tím, že jim budou poskytovat zvláštní výhody.

Co by měli dělat američtí občané

 • Především posílit mezi sebou úsilí požadovat od těchto společností transparentnost.

K nápravě chyb velkých technologických společností je třeba podniknout celou škálu kroků. Uplatňování a modernizace antimonopolního práva, kontrola reklamních technologických modelů společnosti Big Tech, zavedení odpovědnosti výkonných pracovníků, trestání podvodů a porušování smluv a vytvoření soukromých práv na žalobu.

K prosazování práv a ochrany spotřebitelů je třeba mnohovrstevnatý přístup. Důležité jsou i iniciativy mimo Kongres a donucovací orgány. Tento přístup by měl zahrnovat úsilí o prosazování zásad federalismu prostřednictvím legislativních opatření jednotlivých států, budování platforem, kde je chráněna svoboda projevu, a odhalování zneužívání velkých technologií v rámci občanské společnosti. Bez kampaní na všech těchto frontách bude Big Tech i nadále narušovat osobní svobody, rozdělovat americké občany a brzdit rozkvět a samosprávu lidí.

Závěr

Alexis de Tocqueville ve svém pojednání Demokracie v Americe z roku 1835 prozíravě poznamenal, „že tyranie v demokratických republikách se projevuje jinak než tyranie v monarchiích.“ Tyranie ve svobodném světě však přesto existuje a má specifický charakter, který není zcela neznámý tomu, co dnes začínají zažívat konzervativci. „Despotismus ve Spojených státech,“ napsal Tocqueville, „ignoruje tělo a jde přímo po duši. Pán už neříká: Buď budeš myslet jako já, nebo zemřeš. Říká: Můžete svobodně nemyslet jako já…. Zachováte si svá občanská privilegia, ale nebudou vám k ničemu…. Zůstaneš mezi lidmi, ale ztratíš svá práva na lidskost… Odejdi v pokoji, život ti nevezmu, ale život, který ti zanechám, je horší než smrt.

Aby se tomuto osudu vyhnuli, měli by konzervativci jednat hned – bojovat, budovat a obnovit zásady svobody projevu a demokratický příslib technologií. Sázky rostou každým dnem. Pokud se této stratifikaci umožněné technologiemi nepostavíme nyní, budou konzervativci odsunuti do postavení občanů druhé kategorie, omezeni v rámci mozaiky technických omezení nebo zcela odříznuti od nového digitálního světa.

Autorka: Kara Frederick je výzkumnou pracovnicí v oblasti technologické politiky v Centru pro technologickou politiku Institutu Kathryn a Shelbyho Cullom Davisových pro národní bezpečnost a zahraniční politiku při The Heritage Foundation.

Zdroj: https://www.heritage.org/technology/report/combating-big-techs-totalitarianism-road-map, zpracovala Andrea Novotná

Závěrečná poznámka redakce aneb praktické dokreslení k tématu:

Naší společnosti byla ze strany Meta (FaceBook) nepovolena reklama jenom z poslední rok k článkům a rozhovorů: Studie o použití zbraní k sebeobraně, přejatý překlad…. -což jsme celkem čekali, ale…. Rozhovor s nejmenovanou vysokou manažerkou SBS? ; Rozhovor se zástupcem . Za vrchol absurdity považujeme neumožnění propagace rozhovoru s ředitelkou Úřadu práce…. To, že došlo k nepovolení reklamy hned na prvním dílu minisérie , kterou čtete, jsme považovali již jen za dokončení absurdity chování BigTech.