Program Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality pro rok 2022

SecurityGuideAktuality, Bezpečnost pro širokou veřejnost, Legislativa

Logo MV

V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020“, prodlouženou usnesením vlády č. 652 ze dne 15. června 2020, byl vyhlášen rezortní Program Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality na rok 2022. Účelově poskytnuté finanční prostředky jsou určené na projekty předložené útvary Ministerstva vnitra, Policie České republiky, organizační složkou státu Policie České republiky, Policejní akademie České republiky v Praze a vyššími a středními policejními školami.  Jednotlivé projekty, na které budou uvolňovány finanční prostředky, musí být zaměřeny k podpoře a rozvíjení aktivit v daných oblastech preventivního působení.

„V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020“ (usnesení vlády č. 66/2016), prodlouženou usnesením vlády č. 652 ze dne 15. června 2020, případně dalšími strategiemi a koncepcemi schválenými vládou ČR, které upravují působení resortu MV v oblasti prevence kriminality a po dohodě s Metodickou radou Policie ČR pro prevenci kriminality informuji o vyhlášení rezortního Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality na rok 2022,“ uvádí prostřednictvím mvcr.cz JUDr. Michal Barbořík.

Jednotlivé projekty, na které budou uvolňovány finanční prostředky, musí být zaměřeny k podpoře a rozvíjení aktivit v následujících oblastech preventivního působení:

  • Násilí v rodinách (vzhledem k dlouhodobé sociální izolaci dětí, home office, distanční výuce a oslabování sociálních vazeb vlivem protikoronavirových opatření) – priorita pro rok 2022;
  • Závislostní problematika (nadužívání alkoholu a drog s dopady do oblasti BESIP a majetkové trestné činy, aktivity podporující zákaz prodeje alkoholu dětem, zákaz hazardního hraní u dětí, prevence rizik a zvyšování právního vědomí, systémové vzdělávání v této oblasti);
  • Bezpečnost v digitálním prostředí (bezpečný pohyb v on-line prostředí, eliminace podvodného chování a kyberkriminality, nové hrozby smishing, spoofing, vishing, phishing a legalizace výnosů TČ);
  • Senioři (senioři jako zvlášť zranitelné oběti, podvody na seniorech, senioři v on-line prostředí, ochrana majetku a finančních prostředků);
  • Děti (děti jako zvlášť zranitelné oběti, děti a domácí násilí, trestná činnost páchaná dětmi, prevence závadového chování představujícího šikanu, smlouvání bitek apod.);
  • Péče o oběti trestných činů, vzájemná tolerance a potlačování agresivity (práce s oběťmi, domácí násilí, práce policie ve vztahu k menšinám, eliminace rasových konfliktů, neakceptování agresivního chování);
  • Prevence majetkové trestné činnosti (včetně poškozování cizí věci a sprejerství, osvětové a edukační aktivity, informace a rady pro veřejnost, inovativní nástroje).

Vítané jsou inovativní přístupy k řešení uvedených oblastí preventivního působení. Další informace pro žadatele naleznete zde. Uzávěrka žádostí o finanční prostředky je stanovena do 4. dubna 2022.

Zdroj: mvcr.cz; JM