Vláda schválila novou Strategii prevence kriminality v ČR na léta 2022 – 2027

SecurityGuideAktuality, Bezpečnost pro širokou veřejnost, Legislativa

Dne 6. dubna 2022 vláda ČR schválila svým usnesením č. 276 novou Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2022-2027 (dále jen “Strategie”). Strategie byla zpracována z podkladů resortů zastoupených v Republikovém výboru pro prevenci kriminality ve spolupráci se samosprávami. Strategie navazuje na poznatky plynoucí z hodnocení předchozí strategie, určuje priority a cíle v oblasti prevence kriminality a definuje systém prevence kriminality v ČR na úrovni státu i samospráv na další období.

Každá z priorit má svůj Strategický cíl, které jsou následně rozvedeny do 50 specifických cílů a takřka 200 konkrétních opatření. Strategické cíle jsou definovány následovně:

Česká republika:

  • Rozvíjí systém prevence kriminality a finančně podporuje aktivity prevence kriminality, staví na přístupu založeném na důkazech a empirických poznatcích, posiluje spolupráci (včetně mezinárodní), kapacity a kompetence relevantních subjektů.
  • Poskytuje pomoc a podporu obětem trestné (i přestupkové) činnosti, s důrazem na pomoc zvlášť zranitelným obětem a boj proti násilí, realizuje výzkumy zaměřené na chování a potřeby obětí a činí opatření ke snižování latence a sekundární viktimizace obětí.
  • Se zaměřuje na boj proti recidivě, na včasnou a koordinovanou resocializaci pachatelů a podporuje práci s násilnou osobou.
  • Uplatňuje komplexní a koordinovaný přístup k řešení kriminality v rizikových lokalitách založený na partnerské spolupráci odpovědných subjektů a zástupců/obyvatel lokalit, přičemž se zaměřuje nejen na projevy, ale i příčiny problémů. Zohledňuje přitom specifické potřeby a problémy menšinových skupin žijících v těchto lokalitách.
  • Rozvíjí a podporuje situační prevenci kriminality, posiluje odolnost míst proti trestné činnosti, zvyšuje povědomí veřejnosti o možnostech ochrany a přitom podporuje a implementuje nové přístupy a technologie.
  • Sleduje vývoj kriminality páchané dětmi a na dětech a včasně reaguje vhodnými opatřeními, zvyšuje ochranu dětí před násilím a dalšími kriminálně rizikovými jevy, včas identifikuje ohrožené děti a realizuje potřebné intervence a rozvíjí funkční systém pátrání po pohřešovaných dětech.
  • Aktivně, systémově a koordinovaně posiluje prevenci kybernetické kriminality a rizikového chování v kyberprostoru a poskytuje pomoc a podporu obětem v kyberprostoru.

Pro plnění navržených cílů byl sestaven Implementační plán, který bude vyhodnocován a v případě potřeby aktualizován ve 2letých cyklech.

V souvislosti s touto Strategií je Ministerstvu vnitra uloženo vyčleňovat finanční prostředky na prevenci kriminality, průřezový ukazatel rozpočtu Program sociální prevence a prevence kriminality, a to v souhrnu min. ve výši 360,96 mil. Kč za období let 2022-2027. Zároveň ale usnesení vlády ČR ministru vnitra ukládá usilovat dle možností státního rozpočtu o navýšení finančních prostředků na prevenci kriminality k pokrytí potřeb dotačních programů prevence kriminality v gesci Ministerstva vnitra, které jsou ve Strategii popsány a odůvodněny. Další finanční prostředky na prevenci kriminality uvolňují i ostatní ministerstva či samosprávy.

Současně se Strategií schválila vláda ČR změnu Statutu Republikového výboru pro prevenci kriminality spočívající v rozšíření členské základy o zástupce Generální inspekce bezpečnostních sborů (dále jen “GIBS”) a Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Zapojení GIBS bylo navrženo na základě jejich žádosti s ohledem na plnění jejích cílů působit více preventivně a spolupracovat s dalšími subjekty v oblasti prevence. V případně NÚKIB je propojení dáno nárůstem kybernetické kriminality a jejím stále častějším prolínáním do běžného života. Dále změna reflektuje proběhlý přesun Agentury pro sociální začleňování z Úřadu vlády ČR na Ministerstvo pro místní rozvoj.

Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2022 až 2027 je ke stažení zde.

Zdroj: mvcr.cz; JM