Sexuální obtěžování na pracovišti? Přečtěte si, jak to řešit.

SecurityGuideAktuality, Bezpečnost pro širokou veřejnost

Sexuální harašení Security Guide

Nemělo by se to dít, ale přesto se to děje. Pokud i vy máte podezření, nebo dokonce důkazy k tomu, že na vašem pracovišti dochází k sexuálnímu obtěžování, zde máte přehledný manuál, kde se dozvíte, co s tím dělat, i jak tomu předcházet…

Jak je to vlastně s definicí sexuálního obtěžování? Právnický jazyk hovoří následovně: Sexuální obtěžování je nežádoucí jednání představující jakékoliv nevítané nebo urážlivé sexuální chování, které se opakuje nebo je dostatečně závažné na to, aby mělo škodlivý účinek, nebo které obsahuje implicitní nebo zjevný příslib preferenčního zacházení nebo implicitní či zjevnou hrozbu škodlivého zacházení.

K sexuálnímu obtěžování může dojít kdykoli a na všech úrovních podnikání. Sexuální obtěžování může být vyjádřeno mluveným slovem, písemně, vizuálně nebo fyzicky. Může k němu dojít osobně, prostřednictvím textových zpráv nebo online prostřednictvím e-mailu, internetových chatovacích místností nebo jiných kanálů sociálních médií.

Jak to zjistit?

Abyste měli jistotu, bude potřeba nejdříve provést posouzení rizika sexuálního obtěžování na vašem pracovišti. Existují určité faktory, které mohou znamenat, že pracovníci jsou vystaveni většímu riziku. Patří mezi ně:

podniky:

 • s nízkou diverzitou pracovníků (např. s pracovní silou, v níž převažují muži)
 • s mnoha mladými pracovníky
 • s nerovnováhou moci (např. mezi manažery a pracovníky nebo zákazníky a pracovníky)
 • tolerující nebo podporující konzumaci alkoholu během pracovní doby

pracovníci:

 • vykonávající izolovanou práci
 • vykonávající opakující se práci

Chcete-li zjistit, zda jsou vaši pracovníci sexuálně obtěžováni, musíte prozkoumat následující zdroje informací:

 • Míra fluktuace zaměstnanců – osoba, která zažívá sexuální obtěžování, často ze zaměstnání odejde. Řada rezignací může naznačovat, že dochází k sexuálnímu obtěžování.
 • Úroveň nepřítomnosti, např. nemocenská – zkontrolujte záznamy o nepřítomnosti včetně nemocenské, abyste zjistili, zda se neshlukují kolem konkrétních zaměstnanců.
 • Počet formálních stížností, právních jednání a hlášení – hledejte zprávy o sexuálním obtěžování.
 • Průzkumy mezi pracovníky – můžete uspořádat průzkum mezi pracovníky, abyste zjistili, zda dochází k sexuálnímu obtěžování. Vždy poskytněte účastníkům celkovou zpětnou vazbu, ale jednotlivé odpovědi uchovejte v tajnosti. Můžete to udělat po velké restrukturalizaci firmy, jmenování nových manažerů nebo přijetí skupiny nových pracovníků.
 • Hodnocení – mohli byste hodnotit výkon manažerů a nadřízených. Jedním z přístupů je anonymní a strukturované hodnocení kompetencí manažera jejich kolegy a pracovníky.

Pomocí shromážděných informací posuďte zdravotní a bezpečnostní rizika vyplývající ze sexuálního obtěžování. Zaveďte kontrolní opatření, která jsou úměrná riziku. Nicméně, i když jste nenašli důkazy o sexuálním obtěžování, protože jde o známou a běžnou příčinu újmy, stále se od vás očekává, že budete mít zavedené postupy, jak se s tím vypořádat. Řízení rizik vyplývajících ze sexuálního obtěžování by mělo být standardní součástí vašeho přístupu k efektivnímu řízení agendy BOZP.

Zjištění je pozitivní. Co dál?

Pozitivní zjištění není v tomto případě rozhodně pozitivní ve svém obsahu. Je třeba urychleně jednat. Každý je zodpovědný za to, aby bylo sexuální obtěžování co nejrychleji vymýceno.

Přihlížející, tedy osoby, které vědí o sexuálním obtěžování na vašem pracovišti, mohou hrát velmi důležitou roli při vyšetřování i řešení problému. Přihlížející mohou být totiž pro obtěžovanou osobu oporou. Neměli by si to nechat jen pro sebe a obtěžování nahlásit. Problém však nastává, když se přihlížející necítí bezpečně. V takovém případě o tom nechce většinou mluvit. Pokud dojde na vyšetřování, mohou být jmenováni a vyslechnuti jako svědci. Přihlížejícím by měla být nabídnuta podpora ze strany podniku a měli by být chráněni před potrestáním, šikanou nebo zastrašováním.

Co dělat, pokud jste sami terčem?

Pozice to není příjemná. Navíc vám v otevřené stížnosti může bránit stud. Myslete však na to, že když se ozvete a na obtěžování upozorníte, prolomíte hradbu mlčení a zlehčíte situaci ostatním, kteří díky Vám nebudou mít takové potíže se projevit, když zažijí něco podobného. Navíc je pravděpodobné, že když vaše pracoviště bude známo jako místo, kde se sexuální obtěžování potírá, nebude se opakovat.

Zde uvádíme několik praktických rad pro poškozené:

Pro každý incident shromažďujte následující záznamy:

 • jak jste se cítil(a);
 • datum, čas a místo, kde se to stalo;
 • co se stalo, kdo byl přítomen, co bylo řečeno, kdo co řekl;
 • pokud existují nějací svědci, požádejte je o svědectví.

Když se rozhodujete, co dělat, pamatujte na to, že:

 • firma, ve které pracujete, je povinna řídit zdravotní a bezpečnostní rizika vyplývající ze sexuálního obtěžování;
 • jste právně chráněni před diskriminací a propuštěním za upozornění na problémy nebo obavy týkající se zdraví a bezpečnosti, včetně nežádoucího chování;
 • firma, ve které pracujete, vám nemůže pomoci ani vás podpořit, pokud neví, co se děje.

Jak by měl reagovat zaměstnavatel?

Když někdo nahlásí ve firmě sexuální obtěžování, vedení nebo jiná zodpovědná osoba by měla

co nejdříve obě zúčastněné strany ujistit, že bude nestranná a udělá maximum pro vyšetření a vyřešení konfliktu a zároveň podniknout přiměřené kroky, které ochrání zejména poškozenou/poškozeného před odvetou ze strany podezřelého, např. psychickými či fyzickými útoky, šikanou nebo zastrašováním za to, že incident nahlásil(a).

Mělo by určitě dojít i k nějakým prozatímním řešením k zajištění bezpečnosti poškozeného – tj. přeřazení na jiné pracovní místo, přijetí dobrovolné dovolené, nebo až dočasné přerušení pracovního vztahu.

Co na to BOZP?

Zástupci BOZP ve firmě či jiné organizaci mohou pomoci zaměstnavatelům s přípravou preventivních opatření proti sexuálním incidentům, ale také zásad a postupů aplikovatelných při zjištění sexuálního obtěžování na pracovišti.

Zaměstnancům, kteří zažívají nebo jsou svědky sexuálního obtěžování, mohou zástupci BOZP nebo odborů pomoci s psychickou podporou, nahlášením a vyšetřením incidentu. Aby však nedošlo ke střetu zájmů, stejný zástupce by neměl podporovat obě zúčastněné strany.

Jak probíhá formální vyšetřování?

Doporučujeme, aby vyšetřování sexuálního obtěžování prováděla kompetentní osoba, která by měla:

 • stanovit účel a rozsah vyšetřování
 • zaznamenat podrobnosti o nahlášeném incidentu
 • stanovit, jaký postup bude následovat, včetně toho, kdo bude do vyšetřování zapojen, kdy bude vyslechnut a jaká budou přijata předběžná opatření
 • určit, co bude zpráva o šetření obsahovat a kdy bude předložen návrh k vyjádření
 • určit, kdo bude pro vyšetřovatele odpovědný manažer a kdo kontaktní osobou
 • jmenovat toho, kdo bude rozhodovat
 • dotáhnout případ do konce

Vyšetřování by měl v ideálním případě provádět někdo, kdo je k tomu vyškolen, je nezaujatý a neúčastnil se incidentu.

Vyšetřovatel vyslechne všechny zúčastněné strany a případné svědky a přezkoumá veškerou relevantní dokumentaci, aby zjistil fakta. O svých zjištěních poskytne organizaci písemnou vyšetřovací zprávu.

Zástupci firmy by se měli kvůli projednání závěrečné zprávy o vyšetřování a navržených opatřeních sejít s poškozenou/poškozeným a případným pachatelem/pachatelkou odděleně. Měli by se také zeptat na názor obou zúčastněných stran.

Konečné rozhodnutí by měl pak vyšetřovatel sdělit všem zúčastněným stranám. Organizace by měla pravidelně sledovat a kontrolovat, zda nedochází k dalším incidentům.

V případě, že není jakákoliv strana spokojena s výsledkem vyšetřování, měl by zaměstnavatel říct, jak postupovat dál – např. vyhledat další externí pomoc (policii, právního zástupce, veřejného ochránce práv).

A co když zaměstnavatel sexuální obtěžování přehlíží?

Každý zaměstnavatel je povinen svým zaměstnancům zajistit rovné zacházení a uspokojivé pracovní podmínky, což je rovněž pracovní prostředí, kde nedochází k sexuálnímu obtěžování. Pokud zaměstnavatel porušuje tuto povinnost, tzn. že přehlíží a neřeší sexuální obtěžování na pracovišti, může za takové jednání nést odpovědnost.

Zaměstnanec se může na základě antidiskriminačního zákona domáhat omluvy, upuštění od takového jednání a finanční náhrady za majetkovou újmu v souvislosti se sexuálním obtěžováním, které zaměstnavatel na svém pracovišti prokazatelně přehlíží a neřeší. Je však nutné to řešit soudně. Je-li zaměstnavatel v této věci nečinný, hrozí mu navíc postih za přestupek dle zákona o inspekci (§ 11) až do výše 1 milionu Kč.

 

Pokud nejste spokojeni s činností vašeho zaměstnavatele a vynaložili jste přiměřené úsilí, abyste se pokusili problém vyřešit interně, můžete vyhledat externí pomoc například zde:

A pamatujte: Pokud se jedná o sexuální obtěžování s fyzickým napadením, měla by to vždy řešit policie!

Přejeme vám však, aby se vám podobné problémy vyhýbaly a tento manuál jste nemuseli nikdy použít. A když to přece naneštěstí přijde, platí, že kdo je připraven, není překvapen!

Zdroj: BOZP.cz, AN