Pozor, inspekce! Víte, co vás čeká?

SecurityGuideAktuality, Bezpečnost pro širokou veřejnost, Legislativa

Slovo „inspekce“ ve většině lidí asi nevyvolává zrovna příjemné pocity.

Občas se ale kontrole ze strany úřadů nevyhneme. Dnes se podíváme za zoubek Inspektorátu bezpečnosti práce. Co to je a jaké má pravomoci? Zde jsou nejčastější otázky a odpovědi.

Co je to Inspektorát bezpečnosti práce?

Je to úřad podřízený Ministerstvu práce a sociálních věcí. Jeho prací je kontrola dodržování povinností souvisejících s pracovněprávními předpisy a s kontrolou bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Koho se kontrola týká?

Kontrola z inspektorátu bezpečnosti práce může navštívit každého zaměstnavatele a může být:

 • Plánovaná – firma byla vybrána na základě ročního plánu kontrol, tj. společnost je vybrána náhodně
 • Neplánovaná – inspektorát bezpečnosti dostane podnět ke kontrole konkrétní firmy

Jak se firma o kontrole dozví?

O zahájení kontroly bývá zaměstnavatel většinou informován několik dní předem a má tak možnost připravit potřebné doklady. Pokud by však předchozí informace o kontrole mohla ovlivnit výsledek (kontrola nelegálního zaměstnávání), bývá kontrola neohlášená.

Co je náplní kontroly?

Oblast kontroly může být velmi rozsáhlá a vyplývá z různých pracovněprávních předpisů včetně předpisů o odměňování, vnitřních předpisů, předpisů k zajištění bezpečnosti práce. Je

tedy možné kontrolovat předpisy související s:

 • odměňováním
 • pracovní dobou a dobou odpočinku
 • přesčasovou prací
 • dodržováním kolektivních smluv
 • poskytováním ochranných osobních pomůcek
 • dodržováním bezpečnosti práce

Jak kontrola probíhá?

Kontrolu zahájí inspektor prvním kontrolním úkonem, většinou jde o doručení oznámení o zahájení kontroly zaměstnavateli. Díle je také povinen o zahájení kontroly informovat odbory nebo radu zaměstnanců, působí-li u kontrolovaného zaměstnavatele.

Inspektor je mimo jiné oprávněn:

 • vyžádat si doklady prokazující kontrolované skutečnosti (evidenci docházky, mzdové listy, prémiový řád, pracovní řád, mzdový předpis, kolektivní smlouvu)
 • pokládat otázky zaměstnancům bez přítomnosti dalších osob
 • vyžadovat od zaměstnavatele i zaměstnanců potřebnou součinnost k výkonu kontroly

Jak dlouho kontrola trvá?

Většinou to záleží na velikosti zaměstnavatele. Většina kontrol proběhne v rozmezí několika hodin a jednoho pracovního dne.

Kdy se firma dozví výsledek?  

Inspektor je povinen do 30 dnů vyhotovit protokol o kontrole a doručit jej zaměstnavateli. Proti zjištěním uvedeným v protokolu se firma může do 15 dnů odvolat, a to pouze písemně s uvedením odůvodněných námitek.

Kontrola pouze zjišťuje stav kontrolovaných skutečností, nezabývá se jejich nápravou ani postihem. Pokud bylo zjištěno pochybení, může inspektorát zahájit správní řízení a v něm uložit pokutu.

Zdroj: nano-audit.com ; AN