POKOS je třeba čím dál více, shodují se učitelé.

SecurityGuideAktuality, Bezpečnost pro širokou veřejnost

POKOS foto z programu

Masáž srdce nebo řízení pyrotechnického robota, to si vyzkoušeli žáci základních škol na jihu Čech v rámci Přípravy občanů k obraně státu (POKOS). Základní školu v Dobré Vodě u Českých Budějovic a v Nových Hradech navštívili vojáci 15. ženijního pluku. Projekt ministerstva obrany podle učitelů v těchto dnech nabývá na svém významu.

V rámci projektu POKOS se žáci i veřejnost dozví, že občanství s sebou nese i povinnosti: „Děti získají informace o obraně státu, úloze ozbrojených sil či výhodách členství v mezinárodních organizacích,“ vysvětluje hlavní body projektová manažerka Ministerstva obrany Daniela Hölzelová.

Zároveň dodává, že se děti seznámí i s tím, jak armáda spolupracuje v mimořádných situacích, jako například při onemocnění COVID 19, kdy vojáci pomáhali v nemocnicích, v očkovacích centrech, domovech pro seniory nebo při likvidaci následků tornáda na Moravě.

Učitelé by uvítali více informací

Jaký je život u konkrétních jednotek měli za úkol představit vojáci 15. ženijního pluku. Žáci z jižních Čech tak už ví, co je prací ženisty. V rámci zdravotní přípravy si mohli vyzkoušet resuscitaci, obléknout protichemický oblek nebo ochranou masku u chemiků.

Jak vypadá nástražný výbušný systém nebo robot, to vysvětlili pyrotechnici a specialisté EOD. „Děti to berou jako zábavu, ale v rámci toho se i hodně naučí. Podle mě se branná výchova musí do škol vrátit, zvlášť vzhledem k tomu, co se v posledních dnech děje,“ říká Lenka Scheinpflugová, ředitelka ZŠ a MŠ Dobrá voda u Českých Budějovic.

To potvrzuje i učitelka ze Základní školy v Nových Hradech Kateřina Marešová. „V současné chvíli je pro naše děti velmi přínosné, aby se dozvěděly více o naší armádě a o celkové situaci. Navíc děti, se kterými jsem mluvila, tak byly z této akce nadšené.“

Projekt, který funguje už od roku 2014, zpomalil v minulých dvou letech COVID 19. „Věřím, že v letošním roce už podobné omezení nenastane a my opět zavítáme do škol, které o náš program projevily zájem,“ dodala Hölzelová.

CO JE POKOS?

Příprava občanů k obraně státu (POKOS) je nedílnou součástí plánování obrany státu. Zákonná povinnost občanů bránit svou vlast nezanikla ani s profesionalizací Armády České republiky. Systematická a diferencovaná příprava občanů k obraně státu je jedním z předpokladů vytvoření potřebných schopností k zajišťování obrany jednotlivců i celé společnosti.
V současném právním řádu je příprava občanů k obraně státu řešena zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Podle § 52 tohoto zákona je příprava občanů k obraně státu dobrovolná a má charakter vzdělávání, není-li jiným právním předpisem stanoveno jinak.

Provádění přípravy občanů k obraně státu řídí Ministerstvo obrany, na přípravě občanů k obraně státu se mohou podílet i spolky (dříve občanská sdružení), církve, náboženské společnosti a další právnické osoby v součinnosti s příslušnými krajskými a obecními úřady.

POKOS ve školách

POKOS logoProblematika obrany státu je zařazena v rámcových vzdělávacích programech pro základní i střední vzdělávání. Tento krok vychází z Koncepce přípravy občanů k obraně státu, kterou vláda schválila dne 16. ledna 2013 svým usnesením č. 38. Obsah přípravy občanů k obraně státu je začleněn do vzdělávacích oblastí „Člověk a jeho svět“, „Člověk a společnost“ a “Člověk a zdraví”.

Výuka zmíněné oblasti by měla u žáků a studentů vytvářet pozitivní hodnotový systém opřený o historickou zkušenost a ovlivňovat jejich postoje v oblastech obrany státu a ochrany fyzického i duševního zdraví, životů, životního prostředí a majetku při různých rizikových situacích a mimořádných událostech vojenského charakteru.

Příprava občanů k obraně státu je zaměřena zejména na zdravotnickou přípravu, přípravu k civilní ochraně, přípravu k sebeobraně a vzájemné pomoci v krizových situacích vojenského i nevojenského charakteru. Žáci a studenti by v rámci vzdělávání a výchovy měli získat základní informace o současném bezpečnostním prostředí, o výhodách a závazcích vyplývajících z členství ČR v mezinárodních bezpečnostních a politicko-vojenských organizacích, o principech obrany státu a o úloze ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany státu a při řešení krizí nevojenského charakteru. Zároveň se seznámí s povinnostmi, které jim, jako občanům ČR ve vztahu k obraně státu vyplývají ze zákonů.

Zdroj: TZ, AN