Odborná veřejnost má možnost se vyjádřit ke změnám zákona o kybernetické bezpečnosti

SecurityGuideKyberbezpečnost, Legislativa

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vyzývá odbornou veřejnost k zasílání návrhů na změny zákona č. 181/2014 Sb., které mohou být podnětem ke změně obsahu zákona o kybernetické bezpečnosti. Tyto návrhy budou pravidelně vyhodnocovány a v případě jejich relevantnosti zapracovány do připravovaných změn. NÚKIB dlouhodobě zpracovává tzv. Bílá místa, tedy dokument, v rámci kterého identifikuje nedostatky a podněty ze zlepšení právní úpravy.

Dne 26. července 2021 schválila Vláda ČR Akční plán k Národní strategii kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2021 až 2025. Z něj plyne řada úkolů na následující období, včetně těch, které se týkají legislativního rámce kybernetické bezpečnosti v České republice, resp. do zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.

Zároveň s tím probíhá také na úrovni Evropské unie revize směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii (tzv. směrnice NIS). Přestože není proces změn této směrnice ještě ukončen, již nyní je zřejmé, že přinese celou řadu podstatných změn, které se také promítnou do obsahu zákona o kybernetické bezpečnosti a povedou k jeho podstatným změnám.

NÚKIB proto vyzývá odbornou veřejnost k zasílání návrhů na změny zákona č. 181/2014 Sb., které mohou být podnětem ke změně obsahu zákona o kybernetické bezpečnosti. Cílem je především blíže identifikovat praktické problémy s požadavky, které pro odbornou veřejnost a povinné osoby ze zákona plynou, a napomoci k jejich odstranění.

Aby se návrhem změny NÚKIB zabýval, musí splňovat konkrétní náležitosti:

  • navrhovaná změna musí být relevantní k dané problematice, být alespoň stručně zdůvodněna a obsahovat návrh řešení
  • navrhovaná změna musí ctít podmínky právního státu a principy, na kterých je postaven zákon o kybernetické bezpečnosti
  • NÚKIB si vyhrazuje právo navrhovanou změnu odmítnout (především pokud bude rozporná s budoucím zněním směrnice NIS2), případně změnit její navrhovanou podobu při zachování původní myšlenky.

Formulář pro navrhované změny najdete zde.

Zdroj: nukib.cz