Nejvyšší kontrolní úřad, jako parodie sebe sama?

SecurityGuideAktuality

„NKÚ je profesionální, respektovanou institucí, jejímž hlavním posláním je přispívat k pozitivnímu vývoji České republiky.“

NKÚ měl již v minulosti dosti problémů s otázkou ceny za služby fyzické ostrahy. Konečně jako třeba MPSV a jejich Úřad práce ČR. Rozbor obou témat jsme přinesli v článku Akce Férová práce | SecurityGuide 26.7.2021.

V současné době, se NKÚ rozhodl, ukázat v praxi, že to přeci jde. Na elektronickém tržišti vypsal zakázku na fyzickou ostrahu objektů – TENDERMARKET.

Podívejme se na ni podrobněji. V našem článku Stav trhu soukromých bezpečnostních sužeb. Opravdu dbá stát na férovou hospodářskou soutěž? | SecurityGuide ze dne 3.2.2022 jsme se zaobírali stavem trhu SBS, zejména fyzické ostrahy a také jsme zveřejnili minimální mzdový náklad na hodinu fyzické ostrahy. Pro rok 2022 činí 185,80 Kč/hod. Upozorňujeme, že jde o náklad, který neobsahuje žádné náklady na vybavení zaměstnanců, školení pracovnělékařské služby, režijní náklady společnosti. Na to, že obsahovala tento náklad i odměny pro zaměstnance nebo například stravovací paušál, zapomeňte….

Prostudovali jsme důkladně zadávací dokumentaci k dané zakázce. Jde o dočasnou zakázku s předpokladem plnění od 1.12.2022 do 30.09.2023… Takže lze očekávat, že pokud vláda ustoupí tlaku odborů, minimální mzdový náklad 185,80 Kč/hod. se může pro rok 2023 i výrazně zvýšit.

NKÚ stanovil jako jediné hodnotící kritérium cenu. Dále tvrdě stanovil, že kdo překročí očekávanou maximální cenu ve 3 100 000 Kč bez DPH bude vyřazen. Počet odsloužených hodin, které v daném období, dle jeho výpočtu a požadavku  mají být odslouženy vyčíslil na 19 608. Takže očekávaná cena , která nesmí byt překročena , činí 158,098 Kč/hod bez DPH. Jde -zjednodušeně shrnuto- o ostrahu 2 lidi 24 hodin 7 dnů v týdnu plus služby recepce Po-Pa.

A jaké služby ta takovouto úžasnou cenu chce obdržet? Co mají zaměstnanci splňovat?

Musí být zdraví, aby mohl provádět předepsané pochůzky (každé 2-3 hodiny), být schopni práce v noci atd. Musí být vybaveni paralyzérem, slzným sprejem a obuškem a musí být odborně proškoleni a vycvičeni v umění sebeobrany. Být v dobrém fyzickém a psychickém stavu. Musí umět obsluhovat elektrickou požární signalizaci, kamerový systém, elektrický bezpečnostní systém. Zároveň musí vystupovat ve styku s návštěvníky profesionálně, slušně a taktně, ale také důsledně vyžadovat plnění režimových opatření. Kromě toho a pár dalších úkolů plní další úkoly v oblasti požární bezpečnosti a ochrany – například zajišťují služby ohlašovny požárů, požární prevence při pochůzkách atd.

Otázka tedy, zní… Lze, legálně splnit požadavek NKÚ? Nebo NKÚ již vyzývá k tomu, aby se přihlásili pouze subjekty ze šedé zóny nebo ty, které navýší výdaje rozpočtu čerpáním dotací na zaměstnávání osob zdravotně způsobilých? A lze splnit takovouto zakázku s osobami zdravotně způsobilými? Takže nejde o „soutěž“ o zakázku, ale o holandskou dražbu o podíl na dotacích? Anebo, ještě jinak, NKÚ předpokládá, že uchazeč o zakázku najde dostatek simulantů, kteří sice jsou ve stavu osob zdravotně znevýhodněných, mají přiznanou invaliditu I.stupně, ale tohle zvládnou? Neměl by pak NKÚ upozornit na to, že daný systém je tunelem na státní rozpočet ČR, když dotuje zaměstnance, kteří mohou bez omezení pracovat?

Abychom tady ale nepokládali jen řečnické otázky, rozhodli jsme se NKÚ konfrontovat přímo. Oznámili jsme tiskovému oddělení výše uvedená zjištění a poslali jim tento článek, což nám přišlo fér, aby odpovědné osoby viděly, že píšeme fakta a v kontextu. Zároveň jsme položili několik otázek:

  1. Je si NKÚ vědom, že očekávaná, nepřekročitelná cena je hluboce pod minimálním mzdovým nákladem na zaměstnance v daném režimu a druhu poskytované služby?
  2. Jak byla očekávaná cena stanovena? V minulosti NKÚ přiznal, dopisem Unii soukromých bezpečnostních služeb ČR, že nemá odborníky na fyzickou ostrahu objektů.
  3. Domnívá se NKÚ, že takto vypsané výběrové řízení splňuje etické standardy na odpovědného zadavatele státního úřadu? 

Tisková mluvčí NKÚ, Mgr. Hana Kadečková nám odpověděla rychle: „Díky za dotaz. Odpovíme na něj, jakmile právě probíhající soutěž bude ukončena. V průběhu soutěže se k ní nemůžeme vyjadřovat.“

No, čekali jsme trochu sdílnější reakci…

Ale…. Teď musíme NKÚ pochválit, NKÚ zakázku 2.11. Vytvořilo znovu, snížilo počet požadovaných hodin k odsloužení a tím zakázku dostalo do relativně odpovídající ceny 195 Kč/hod bez DPH.  Jsme rádi

Přesto, abychom nezůstali dlužni doložení, že jsou jiné úřady, které stále mají problém s chápáním či výpočtem toho, co je minimální mzdový náklad a nebo se jejich vedoucí zadavatelé zcela zbláznili. Dovolíme si upozornit na zakázku na fyzickou ostrahu, kterou vypsal v současné době Úřad práce Česká Lípa.

V prvé řadě co má strážný podle požadavku vykonávat a jaký má být… V prvé řadě fyzický zdatný, což je logický požadavek, protože má provést kvalifikovaný zásah v případě narušení objektu a ohrožení pracovníků ÚP; musí vykonávat stále pochůzky, být přítomen u jednání s problémovými klienty…. A v případě dovolené nebo nemoci jej musí stejně zdatný a zaškolený zaměstnanec zastoupit…. Či-li zaměstnanec plný síly, invence, nebojácný , sportovec….

Úřad práce také upozorňuje, že v souladu s principy sociálně odpovědného veřejného zadávání požaduje, aby vítězný účastník dodržoval pracovně právní předpisy na úseku odměňování, přestávek v práci atp,., ale i na úseku BOZP….

Zde bychom mohli zajásat….. ALE….. máme tu bod 5. zadávací dokumentace Předpokládaná hodnota zakázky. Cena zakázky na 1 hodinu nesmí přesáhnout 125 Kč bez DPH.  Pokud nabízená cena přesáhne tuto částku, bude se jednat o nesplnění zadávacích podmínek a uchazeč bude vyloučen.

Jako vrchol paradoxu lze uvést bod 9. zadávací dokumentace „Hodnocení nabídek“. „ekonomická výhodnost nabídek bude stanovena ..na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny za komplexní zajištění služby fyzické ostrahy za 1 hodinu (tj.60 minut) za 1 strážného (v Kč bez DPH) a zaručené (minimální) hodinové hrubé mzdy pracovníka fyzické ostrahy (v Kč).“

Pomineme-li, že Úřad práce (kdo jiný) by měl vědět, že s ohledem na požadavky kladené na popsané služby musí být zaměstnanec odměňován minimálně v II.stupni zaručené mzdy (tedy opravdu nelze použít mzdu minimální na úrovni I.stupně) , lze snad předpokládat, že zaměstnanci Úřadu práce vědí, že  když vezmeme zaručenou mzdu II. stupně při 40 hodinové týdenní pracovní době, tj.106,50 Kč…. Nelze z této částky, při připočtení zákonný odvodů zaměstnavatele , nákladů na BOZP atd.atd… vytvořit cenu v maximální výši 125 Kč bez DPH?

Lze to učinit pouze tím způsobem, že Úřad práce uchazeči přidělí po jeho výhře dotaci (pardon, příspěvek) na zaměstnávání zdravotně postižených… a Zadávací řízení je tak opět Holandskou dražbou o dotaci, nikoli férovou hospodářskou soutěží… (Teď nás napadá otázka, není náhodou Úřad práci ve střetu zájmu, když vybere uchazeče s nízkou cenou, kterému přidělí dotaci, aby mohl zakázku plnit?)

Samozřejmě zde vzniká i jasná odpověď na otázku, kde ušetřit miliardy…. Má snad někdo pocit, že osoba, která splní požadavky Úřadu práce na výkon služby, jak jej nadefinoval, je osoba, která má na tolik poškozené zdraví, že je osobou znevýhodněnu a musí na její zaměstnávání být vyplácena dotace?

A tak, protože s odpověďmi, které jsem se snažili od zadavatelů získat  jsme se nehodlali smířit, kontaktovali jsme instituci, která má v popisu práce dohlížet na spravedlivou soutěž: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). I tam jsme poslali svá zjištění se článkem a položili jsme tiskovému mluvčímu, Mgr. Martinu Švandovi, identické otázky. Výsledek?

„Je mi líto, ale Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se může ke konkrétním případům vyjadřovat pouze na základě detailní znalosti příslušného zadávacího řízení a po jeho přezkoumání v rámci šetření podnětu, nebo lépe správního řízení. V tomto okamžiku přitom uvedené zadávací řízení NKÚ nepřezkoumáváme. Je samozřejmě možné, aby šetření bylo zahájeno na základě informací ze strany veřejnosti, pokud nám dané informace předáte ve formě podnětu.“ napsal nám mluvčí.

Tak se tedy podle toho zařídíme. Podnět už se chystá… Jaký bude další vývoj? Budeme vás informovat.

Výzva: Setkali jste se s něčím podobným? Máte špatné zkušenosti s výběrovým řízením, s bezpečnostní agenturou nebo přístupem úředníků? Víte, že se někde páchají nepravosti?  Nenechávejte si to pro sebe. Napsat nám můžete na andrea.redakce@securityguide.cz ; AN