Návrh nové Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2022–2027

SecurityGuideAktuality, Bezpečnost pro širokou veřejnost, Legislativa

V roce 2021 byl ve spolupráci členů Republikového výboru pro prevenci kriminality a Ministerstva vnitra České republiky připraven návrh nové Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2022–2027 (dále pouze jako “Strategie”). Zaměřuje se zejména na kriminalitu obecnou, tj. kriminalitu, která lidi ohrožuje a obtěžuje nejvíce. Je prokázáno, že dobře naplánované strategie prevence kriminality nejenže předcházejí trestné činnosti a viktimizaci, ale podporují bezpečnost společnosti a přispívají udržitelnému rozvoji států. Z hlediska dlouhodobého vývoje pokračuje trend, kdy se páchání kriminality stále více přesouvá do kyberprostoru.

Zástupci Republikového výboru pro prevenci kriminality a Ministerstva vnitra České republiky stanovili cíle a úkoly Strategie, které vycházejí ze znalostí a zkušeností získaných každoročním vyhodnocováním realizovaných preventivních aktivit, úkolů a cílů Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 (jejíž platnost byla usnesením vlády ČR č. 652 ze dne 15. června 2020 prodloužena do roku 2021, resp. do doby přijetí nové Strategie). Inspirují se také krajskými a obecními samosprávami, nestátními neziskovými organizacemi, výsledky výzkumných aktivit z oblasti prevence kriminality či relevantními mezinárodními dokumenty.

Strategie bude naplňována konkrétními opatřeními, jež jsou její nedílnou součástí

Strategie obsahuje souhrn globálních, strategických i specifických cílů, vycházejících z priorit daných Republikovým výborem. Bude naplňována konkrétními opatřeními, jež jsou nedílnou součástí Strategie jako její implementační (akční plán), zpracovaný v podobě tabulek logického rámce. Plnění Strategie bude pravidelně v 2letých cyklech vládou monitorováno a vyhodnocováno a v případě potřeby též aktualizováno.

Strategické cíle vycházejí z prioritních oblastí schválených pro tento účel Republikovým výborem pro prevenci kriminality. Těmito oblastmi jsou:

  1. Podpora a rozvoj systému prevence kriminality v ČR
  2. Pomoc obětem trestných činů a jejich podpora
  3. Práce s pachateli trestné činnosti, prevence recidivy
  4. Komplexní a koordinovaný přístup k bezpečnosti v rizikových lokalitách, práce Policie

ČR ve vztahu k menšinám

  1. Situační prevence kriminality a nové přístupy
  2. Kriminalita páchaná dětmi a na dětech

Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2022–2027 navazuje na strategické dokumenty vlády ČR, jako jsou například Strategický rámec Česká republika 2030, Bezpečnostní strategie ČR, Strategie vnitřní bezpečnosti a ochrany obyvatelstva ČR ad. Zapadá do širšího komplexu trestní a sociální politiky státu a navazuje na již existující strategie a koncepce v oblastech souvisejících s problematikou prevence kriminality a kriminálně rizikového chování.

Dobře naplánované strategie prevence kriminality předcházejí trestné činnosti

Strategie se vedle zajištění efektivního fungování systému prevence kriminality v ČR na všech úrovních zaměřuje zejména na kriminalitu obecnou, tj. kriminalitu, která lidi ohrožuje, obtěžuje nejvíce. Je prokázáno, že dobře naplánované strategie prevence kriminality nejenže předcházejí trestné činnosti a viktimizaci, ale podporují bezpečnost společnosti a přispívají udržitelnému rozvoji států. Za období předchozí Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2016 až 2020 (oproti výchozímu stavu za rok 2015) došlo k poklesu z 247 628 na 165 525 trestných činů, což je pokles o 82 103 trestných činů (-33,2 %). Nárůst (mírný) byl zaznamenán pouze v roce 2019, a to +6 816 t.č., tj. +3,5 %. Objasněnost se oproti předchozímu období zvýšila, kolísala mezi 46,6–48,2 %, (⌀ 47 %).

Z hlediska dlouhodobého vývoje pokračuje trend, kdy se páchání kriminality stále více přesouvá do kyberprostoru

Vedle dlouhodobého trendu poklesu celkové i majetkové kriminality ale můžeme sledovat i některé negativní jevy ve vývoji kriminality. Z hlediska dlouhodobého vývoje pokračuje trend, kdy se páchání kriminality stále více přesouvá do kyberprostoru. Kybernetická kriminalita tak roste každým rokem, výjimkou byl jen rok 2020. Za sledované období stoupla o 3 050 skutků (+60,7 %) na 8 073 skutků. Nejčastěji byly tímto způsobem spáchány podvody mezi soukromými osobami, poškození a zneužití záznamu na nosiči informací, úvěrové podvody a nezanedbatelnou měrou též ostatní mravnostní trestné činy.

Celý text Strategie si můžete přečíst zde.

Systém prevence kriminality se v České republice formuje a vyvíjí od roku 1996, kdy byla přijata první Strategie prevence kriminality na celorepublikové i místní úrovni. Rozvíjí se přístupy a postupy státní správy i samospráv v preventivním přístupu k řešení jednotlivých druhů kriminality (trestné činnosti i přestupků) a kriminálně rizikových jevů, k řešení komplexní bezpečnostní situace v ohrožených lokalitách, k zacházení s oběťmi a pachateli trestné činnosti. Rozvíjí se také mezinárodní spolupráce a využívá se poznatků získaných v oblasti výzkumu.

Zdroj: prevencekriminality.cz

Autor: Mgr. & Mgr. Jana Mašková