Jak zajistit efektivní fyzickou ostrahu průmyslových areálu

0
2300

Vlastník rozsáhlého průmyslového areálu má před sebou často složitý problém a tím je, co možná nejlépe zajistit ochranu svého majetku. Tento problém je o to složitější, pokud se v areálu nachází více vlastníků, nájemců a různých samostatných subjektů, kteří se mezi sebou nemohou vzájemně dohodnout na jednotných pravidlech pro ochranu majetku.

Zajištění fyzické ostrahy průmyslového areálu, ve kterém se nachází více subjektů, bývá obtížné. Zejména v případech, kdy má každý ze subjektů odlišný pohled i představy o službách fyzické ostrahy. Moderní dodavatel bezpečnostních služeb by tento problém měl umět vyřešit. To proč je nazýván moderní a jak takovou situaci vyřešit, bude vysvětleno později v tomto článku. Nyní bude detailněji rozebrána bezpečnostní situace v průmyslových areálech.

Zajištění bezpečnosti majetku

Pokud se budeme bavit o průmyslovém areálu, uvnitř kterého probíhá klidně i v několika firmách střední až těžká průmyslová výroba, je stěžejním bodem zajištění bezpečnosti chráněných aktiv zabránit odvezení (předmětů velkých rozměrů) a odnesení (předmětů malých rozměrů) materiálu, výrobků apod. Proto první, na co se bude potřeba zaměřit, je ochrana hranic (perimetru) areálu. Perimetr vymezuje areál od okolí, tedy od nechráněné oblasti. Může být tvořen ploty nebo samotnými budovami. Za kritická místa v perimetru lze označit všechny vstupy a vjezdy. Ty je nutné vhodně zabezpečit kombinací, která vychází ze základních principů fyzické ochrany. Teda tak, že budou efektivně kombinovány systémy technické ochrany s fyzickou ostrahou (nemusí být vždy přítomna, ale může mít formu vzdáleného dohledu). Aby tyto dvě složky fyzické ochrany byly plně funkční, je nutné je doplnit o vhodná režimová opatření, která budou dodržována.

V praxi to může poté vypadat následovně. Malé vstupy mohou být zcela zamčeny, mohou se zde instalovat propusti (turnikety, branky aj.) společně s kamerovým systémem nebo přímým dohledem fyzickou ochranou. Mohou být nastavena různá oprávnění pro průchod osob a mohou se stanovit časy během denní doby, kdy tyto vstupy budou nepoužívány. Všechny tyto principy je možné použít pro zajištění vstupů do areálu. Zajistit ochranu vjezdů je o něco složitější.

Příliš mnoho vlastníků

Odcizení chráněného majetku v průmyslových areálech, zvláště významného množství, je zejména možné a pravděpodobné za pomoci vozidla, ať už nákladního nebo osobního. Z tohoto důvodu je nutné zajistit jejich efektivní odbavení, obsahující kontrolu i správnou evidenci průjezdu vozidla. Aby mohla fyzická ostraha účinně jednotlivá vozidla odbavovat, má velice často v takovémto areálu své stanoviště v blízkosti vjezdů. Samotné odbavení vozidla představuje souhrn úkolů, které musí daný strážný u každého vozidla provést, než je vpuštěno do nebo z areálu. Tyto pravidla určuje vlastník a v případě, že vlastníků v areálu je více, může být pravidel pro odbavení jednotlivých vozidel také více. Situace může v praxi vypadat tak, že jedno vozidlo je odbavováno zcela bez kontroly, druhé je kontrolováno včetně úložného prostoru a třetí je pouze někde zapsáno. Tím se samo sebou zvyšují nároky na strážné, kteří musí znát a rychle si uvědomovat jednotlivé druhy kontrol. Pokud se k tomu přidá to, že strážní provádí evidenci jednotlivých vozidel v papírové podobě, je výsledkem značně nákladově, časově i výsledkově neefektivní služba fyzické ostrahy.

Písemná evidence vozidel

Vedení papírové evidence v současné době, kdy ze všech stran posloucháme o průmyslové revoluci 4.0, se dá označit za přinejmenším neefektivní. Vyprávět o tom, jak se v případě prvního problému při výstavbě budov ztratí stavební deník (v papírové formě) není potřeba. Kolikrát se již stalo, že hledaný záznam v psané evidenci nebyl, že byly jednotlivé strany poškozené či.

Moderní způsob odbavení vozidel

Všechny výše popsané problémy může vyřešit moderní systém odbavení vozidel. Systém, který bude usnadňovat odbavování pro strážné, bude jim ihned zobrazovat instrukce, jakým způsobem má kontrola proběhnout a také systém, který o každém průjezdu provede jednoznačný elektronický záznam. Součástí tohoto záznamu o průjezdu mohou být nejrůznější informace, od základních jako je jméno řidiče, společnost, RZ vozidla, až po fotografii úložného prostoru, počtu odvezených palet apod. Jasnou výhodou takovéhoto systému je elektronická evidence, ke které je přístup pomocí internetového připojení z libovolného zařízení (PC, mobilu, tabletu aj.), je uložena na zabezpečených serverech a umožňuje snadné vyhledávání jednotlivých záznamů. Moderní systém pro odbavování vozidel je také schopný vytvářet a odesílat pravidelné i mimořádné reporty na zvolené kontaktní osoby. Jaký je to rozdíl oproti papírové knize, která leží někde na vrátnici a po jejím dopsání se zamyká do skříně?

Autor článku: Lukáš Crha

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here